29/07/21

Aprovació inicial del nou Reglament de participació ciutadana

El document s'ha aprovat per unanimitat al ple de juliol i ja es troba en exposició pública. Si després de 30 dies no rep cap al·legació, s'aprovarà definitivament.

Image
Participants a l'Escorxador en el procés d'elaboració del nou reglament

El nou Reglament de participació ciutadana regula les diferents formes que té la ciutadania de participar en la definició i l’aplicació de polítiques públiques de l’Ajuntament. El text regula les formes de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament amb l’objectiu de facilitar aquesta participació a través de mesures fàcils, flexibles i útils. El nou reglament parteix del dret de la ciutadania a intervenir en la gestió dels temes públics locals. Entre els mecanismes de participació, el nou reglament recull les consultes populars per via de referèndum, consultes populars no referendàries de caràcter sectorial o iniciatives ciutadanes amb propostes que es presenten al ple municipal. D’altra banda, també recull altres formes de participació com les audiències públiques o les intervencions als plens municipals.

Pel que fa als òrgans formals de participació, aquesta es vehicula a través dels consells municipals: Consell de barris, de benestar social i salut; cultura, festa i joventut i el d’esports. Els consells són òrgans consultius i la principal novetat del nou text és la creació del Consell de Consells, que es convocarà quan els temes a tractar afectin diversos consells sectorials o sigui d’interès general del municipi. Una altra de les novetats és la creació de taules específiques i comissions de treball amb l’objectiu d’abordar detalladament temes concrets que no es puguin treballar en les sessions dels plenaris dels consells. El nou Reglament també defineix les línies bàsiques dels processos participatius, la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC); la regulació del registre municipal d'entitats, entre d’altres.

Procés d’elaboració del nou reglament

El procés d’elaboració del nou Reglament començà el febrer de 2020 i ha consistit en sis fases. Abans, però, es va fer una anàlisi de la situació i definició del projecte entre el mes de febrer i el juny de l’any passat. La primera fase, entre el setembre i l’octubre de 2020, va servir per definir les línies de treball, la creació d’un grup motor (amb representants de tots els grups municipals) i la contractació de l’empresa especialitzada INDIC que ha fet assessorament i acompanyament durant tot el procés. La segona fase va abraçar l’octubre i fins a mitjans de novembre amb la primera reunió del grup motor i on es van recollir les primeres propostes. La tercera fase es va desenvolupar entre novembre i desembre i van consistir en dues sessions de treball amb la ciutadania. La quarta fase va consistir en la redacció d’un primer esborrany del reglament que va ser treballat des del grup motor. La cinquena fase ha consistit en l’aprovació del reglament i la sisena consistirà en una campanya comunicativa per difondre els nous mecanismes de participació entre la ciutadania així com la posada en marxa dels nous espais de participació que recull el reglament.

El nou Reglament de participació ciutadana s’ha aprovat inicialment i restarà a exposició pública durant trenta dies. Si no hi ha cap reclamació, el document s'aprovarà definitivament. Aquest nou text normatiu s'ha impulsat perquè l'encara vigent data de l'any 2000 i en aquestes dues dècades s'han produït importants canvis normatius i també la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).