Ofertes d'ocupació

Imatge portada
Image
Ofertes d'ocupació

En aquest espai l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat informa la ciutadania dels processos de selecció de personal que hi ha en curs, l'estat de tramitació dels mateixos i de la documentació publicada relacionada amb l'expedient de selecció corresponent.

Les persones interessades en participar en els processos de selecció han de presentar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable i presentar-lo a través del Registre d'entrada a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, acompanyant-hi la documentació que consti a les bases de cada convocatòria.

En aquest apartat trobareu també les bases generals dels processos selectius ordinaris, aprovades per la Junta de Govern Local en data 19 de maig de 2020 i publicades al DOGC núm. 8144 de data 29.5.2020.