Ple Municipal

Atribucions

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: 1. Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost; 2. Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
 • Correspon igualment al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Convocatòries

Tipus de document Categoria Títol
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Extraordinari 30/11/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Ordinari 23/11/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Ordinari 26/10/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Ordinari 28/09/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Extraordinari i Urgent 27/07/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Extraordinari 27/07/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Convocatòria de Ple extraordinari del 27 de juny de 2023

Mocions dels grups municipals

2022

Núm. OrdreNúm. Exp.MOCIÓGrup municipal  Data         Ple
1.2022/1173Moció per a la redaccio d'una ordenança municipal d'estalvi d'aiguaCUP24/03/22
2.2022/1359Moció per la transformació de la Sareb en un instrument per a garantir el dret a l'habitatgeBO, ERC i JxCAT24/03/22
3.2022/2842Moció per al desdenvolupament d'un pla de salut mental a l'Ajuntament segons el Plaresc Ciutadans22/06/22
4.2022/4245Moció declaració d'adhesió del Parlament de Catalunya pel 21 d'agost, Dia Intern. de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del TerrorismeCiutadans

 

28/07/22

 

5.2022/4372Moció per exigir els serveis directes de les línies R5, S4, R50 i R60 sense transbordament PSC28/07/22
6.2022/5357Moció, en nom del Consell per la República Catalana, de rebuig al cas de ciberespionatge massiu "Catalangate"BO, ERC, CUP i JxCat22/09/22
7.2022/6500Moció per la crema de restes vegetals en explotacions agrícolesJxCat, BO i CUP27/10/22
8.2022/7338Moció, a proposta de la FMC, per a la millora del finançament de l'administració localBO, JxCat, PSC i C's22/12/22
9.2022/8371Moció de suport a la moció del Consell comarcal del Baix Llobregat sobre la manca d'infraestructures sanitàries a la comarcaBO22/12/22

2021

Núm. OrdreNúm. Exp.MOCIÓGrup municipal  Data         Ple
1.2021/2462Moció per la revisió del pla d'acció culturalPSC27/05/21
2.2021/3353Moció per a la revisió del pla municipal de mobilitat urbanaPSC i ERC29/06/21
3.2021/3345Moció en suport a l'amnistia ERC, JuntsxCat, BO i CUP29/06/21
4.2021/4451Moció per a retre homenatge a la memòria d'Enric ValorCUP23/09/21
5.2021/4656Moció ref. liquidació model finançament exercici 2020 ERC23/09/21
6.2021/4673Moció per a demanar el tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i ViladecavallsBO, PSC, ERC, C's i JuntsxCat23/09/21
7.2021/5171Moció per reclamar la redacció d'un pla local d'habitatge i REHPSC i ERC25/11/21
8.2021/5761Moció de rebuig als projectes de línies elèctriques aèries de molt alta tensió projectadesERC, BO, PSC, CUP i JuntsxCat25/11/21
9.2021/6219Moció de suport d'escola i a la llengua catalana i al manifest de la plataformaBO, ERC, CUP i JuntsxCat23/12/21

2020

Núm. OrdreNúm. Exp.MOCIÓGrup municipal  Data         Ple
1.2020/0250Moció per la creació d'una comissió d'estudi de la figura del regidor de barris PSC23/01/20
2.2020/0870Moció de suport a la Fundació Hospital de Sant Joan de Déu de MartorellC’S27/02/20
3.2020/0871Moció per crear una comissió d'estudi per la implantació del servei de recollida de residus urbans municipals amb el sistema de recollida porta a porta o similarCUP27/02/20
4.2020/1855Moció de canvis legislatius i d'ajuts per fer front a la crisi generada per la covid-19Tots els grups municipals

30/04/20

 

5.2020/1555Moció de rebuig al tancament d'aules i línies de P3 al Baix LlobregatAMPA Sant Bernat28/05/20
6.2020/1964Moció per l'aplicació d'una reducció de l'IVA en la prestació de serveis vinculats amb la pràctica de l'activitat física i esportivaJuntsxCat30/06/20
7.2020/1490Moció per demanar una ampliació pressupostària dels ajuts ordinaris al lloguer 2020 i dels extraordinaris relacionats amb la covid-19BO30/06/20
8.2020/1525Moció que recull les demandes del moviment feminista "Construïm Municipis"CUP i ERC30/06/20
9.2020/4918Moció a proposta del grup de suport "La Pública a Judici", en suprot als 13 estudiants acusats de desordres públics i danys per defensar la universitat pública  CUP26/11/20
10.2020/4919Moció en defensa de la unitat de la llengua catalana

JuntsxCat

ERC

CUP

BO

26/11/20
11.2020/4939Moció per demanar la paralització temporal del POUM i l'obertura d'un nou procés participatiu popularMoviment Veïnal26/11/20
12.2020/5037Moció de suport al Poble Sahrauí davant l'escalada militar al Sàhara Occidental

BLOC

ERC

JuntsxCat

PSC

26/11/20