Ple Municipal

Atribucions

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: 
  • 1. Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost
  • 2. Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
 • Correspon igualment al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Convocatòries

Tipus de document Categoria Títol
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Ordinari 26/03/2024
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Ordinari 22/02/2024
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Ordinari 25/01/2024
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Ordinari 21/12/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Extraordinari 30/11/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Ordinari 23/11/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Ordinari 26/10/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Ordinari 28/09/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Extraordinari i Urgent 27/07/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Decret de convocatòria Ple Extraordinari 27/07/2023
Convocatòries Convocatòries del Ple Convocatòria de Ple extraordinari del 27 de juny de 2023

Mocions dels grups municipals

2023

Núm. 
Ordre   
Núm. 
Exp.
MocióGrup 
municipal   
 Data
 Ple
1.2023/000375Petició d'una nova parada d'autobús a la zona del Daina-La BalconadaPSC

26/01/23

2.2023/000132Petició d'una nova modalitat d'ús de la piscina municipal cobertaPSC26/01/23
3.2023/000375Moció en defensa de la sanitat pública a Olesa PSC26/01/23
4.2023/001198Moció en nom de la PAH del Baix Llobregat per a la conversió de la SAREB en un instrument per a garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntamentsBO

23/02/23

5.2023/001864Moció en defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i reconeixement de la seva pluralitat llingüísticaCiutadans

27/04/23

6.2023/001972Moció unitària de l'Ajuntament d'Olesa en defensa de la sanitat públicaTots els grups polítics 

23/03/23

7.2023/007077Moció per instar al govern municipal per a la creació d'un pla d'emergència per onades de calor i altres emergènciesPSC

26/10/23

8.2023/007160Moció per demanar l'adhesió a la ILP per a la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català. Per un mínim del 6% del PIB per a l'educacióOlesa Oberta-En Comú Podem26/10/23
9.2023/007977Moció contra la tramitació d'una llei d'amnistiaPP

23/11/23

10.2023/008793Moció per a la creació del Consell de la Gent Gran PSC23/11/23
11.2023/008882Moció per eliminar el carril bici i les ampliacions a les voreresPP

21/12/23

12.2023/008917Moció sobre el conflicte d'Israel i Palestina i suport al poble palestí  BO-CUP i ERC23/11/23
     

2022

Núm. OrdreNúm. Exp.MOCIÓGrup municipal  Data         Ple
1.2022/1173Moció per a la redaccio d'una ordenança municipal d'estalvi d'aiguaCUP24/03/22
2.2022/1359Moció per la transformació de la Sareb en un instrument per a garantir el dret a l'habitatgeBO, ERC i JxCAT24/03/22
3.2022/2842Moció per al desdenvolupament d'un pla de salut mental a l'Ajuntament segons el Plaresc Ciutadans22/06/22
4.2022/4245Moció declaració d'adhesió del Parlament de Catalunya pel 21 d'agost, Dia Intern. de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del TerrorismeCiutadans

 

28/07/22

 

5.2022/4372Moció per exigir els serveis directes de les línies R5, S4, R50 i R60 sense transbordament PSC28/07/22
6.2022/5357Moció, en nom del Consell per la República Catalana, de rebuig al cas de ciberespionatge massiu "Catalangate"BO, ERC, CUP i JxCat22/09/22
7.2022/6500Moció per la crema de restes vegetals en explotacions agrícolesJxCat, BO i CUP27/10/22
8.2022/7338Moció, a proposta de la FMC, per a la millora del finançament de l'administració localBO, JxCat, PSC i C's22/12/22
9.2022/8371Moció de suport a la moció del Consell comarcal del Baix Llobregat sobre la manca d'infraestructures sanitàries a la comarcaBO22/12/22

2021

Núm. OrdreNúm. Exp.MOCIÓGrup municipal  Data         Ple
1.2021/2462Moció per la revisió del pla d'acció culturalPSC27/05/21
2.2021/3353Moció per a la revisió del pla municipal de mobilitat urbanaPSC i ERC29/06/21
3.2021/3345Moció en suport a l'amnistia ERC, JuntsxCat, BO i CUP29/06/21
4.2021/4451Moció per a retre homenatge a la memòria d'Enric ValorCUP23/09/21
5.2021/4656Moció ref. liquidació model finançament exercici 2020 ERC23/09/21
6.2021/4673Moció per a demanar el tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i ViladecavallsBO, PSC, ERC, C's i JuntsxCat23/09/21
7.2021/5171Moció per reclamar la redacció d'un pla local d'habitatge i REHPSC i ERC25/11/21
8.2021/5761Moció de rebuig als projectes de línies elèctriques aèries de molt alta tensió projectadesERC, BO, PSC, CUP i JuntsxCat25/11/21
9.2021/6219Moció de suport d'escola i a la llengua catalana i al manifest de la plataformaBO, ERC, CUP i JuntsxCat23/12/21

 

Reglament orgànic municipal (ROM)

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) és el document que regula l'organització i el funcionament dels òrgans municipals, l'articulació dels drets i deures dels membres de la Corporació, així com dels drets d'informació i participació ciutadana de la ciutadania i entitats del municipi.

Consulteu el Reglament orgànic municipal.