Junta de govern local

Composició

La composició de la Junta de Govern Local és la següent:

PRESIDENT:

Sr. Jordi Parent i Beltran

VOCALS:

  • Sr. Marc Serradó Mestres
  • Sr. Domènec Paloma Sancho
  • Sra. Laia Montes Porta
  • Sr Raül Asensio Gonzàlez
  • Sr. Ivan Carreira Picamal
  • Sr. Santi Gallardo Cañellas
  • Sra. Emma Duran Pujol

A la Junta de Govern Local li correspon l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així com aquelles que l'alcalde o altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Celebra les seves sessions ordinàries tots els dimarts, a les 18.30 h, a la sala de juntes o lloc habilitat a l'efecte.

Atribucions

(segons Decret d'Alcaldia del 19 d'abril de 2024)

En matèria de Contractació i Patrimoni:
1) Aprovar els expedients relatius a contractes d'obres, concessió d'obres, concessió de serveis, subministrament i serveis, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6 milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, excepte contractes menors i procediments oberts d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP.
2) L'adjudicació de concessions demanials sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3 milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
3) Aprovar tots els projectes d’obra i memòries valorades quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats en els apartats 1. i 2 respectivament, excepte aquells d’import assimilables a les contractacions menors i obertes d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP.


En matèria d’Hisenda:
1) Les liquidacions tributàries vinculades a procediments que es trobin delegats a la Junta de govern local.


En matèria d’Urbanisme: 
1) Formulació, aprovació inicial i definitiva del instruments de planejament urbanístic de desenvolupament del planejament general expressament no atribuïdes al Ple.
2) Concessió, modificació, denegació, concessió de pròrrogues i expedició de les llicències majors previstes a l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
3) Llicències que legitimin utilitzacions del domini públic per altres administracions o per particulars, que tingui per objecte aprofitaments requerits per a la ubicació temporal de maquinària, eines, materials o altres béns mobles emprats en la realització de construccions, instal·lacions o obres, la llicència urbanística legitimadora de les quals hagi estat atorgada per la Junta de govern local.


En matèria de convenis:
1) Convenis de col·laboració tinguin o no implicacions econòmiques.

En matèria de subvencions:
1) Aprovació de Bases per a l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’execució del pressupost, quan aquestes requereixin pública concurrència o no.
2) Aprovació de l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’execució del pressupost quan aquestes requereixin pública concurrència o no.
3) Aprovació de la justificació de les subvencions en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’execució del pressupost quan aquestes requereixin pública concurrència o no.


En matèria de prestacions econòmiques socials:
1) Aprovació de l’atorgament de les prestacions, excepte les que siguin considerades d’emergència.


En matèria de personal:
1) Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
2) Aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal fix i temporal, i pels concursos de provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents convocatòries

Convocatòries i actes de la Junta de Govern Local

En aquest apartat podeu trobar els documents de les actes de la Junta de Govern Local aprovades, amb contingut anonimitzat.

Tipus de document Categoria Títol
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (07) JGL Sessió Ordinària de 20/02/2024
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (06) JGL Sessió Ordinària de 13/02/2024
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (05) JGL Sessió Ordinària de 06/02/2024
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (04) JGL Sessió Ordinària de 30/01/2024
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (03) JGL Sessió Ordinària de 23/01/2024
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (02) JGL Sessió Ordinària de 16/01/2024
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (01) JGL Sessió Ordinària de 09/01/2024
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (42) JGL Sessió Extraordinària Urgent de 28/12/2023
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (41) JGL Sessió Ordinària de 19/12/2023
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (40) JGL Sessió Extraordinària Urgent de 12/12/2023
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (39) JGL Sessió Ordinària de 05/12/2023
Actes Actes de la Junta de Govern Local Acta (38) JGL Sessió Ordinària de 28/11/2023
Tipus de document Categoria Títol
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL ordinària 18/06/2024
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL ordinària 04/06/2024
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL ordinària 28/05/2024
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL ordinària 21/05/2024
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL ordinària 14/05/2024
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL ordinària 07/05/2024
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL ordinària 30/04/2024
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL ordinària 16/04/2024
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL Extraordinària Urgent 23/04/2024
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL ordinària 09/04/2024
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL Extraordinària Urgent 02/04/2024
Convocatòries Convocatòries de la Junta de Govern Local, Junta de Govern Local Decret de convocatòria JGL ordinària 26/03/2024