Prestacions socials

Image
Ajuts socials

En aquest espai podeu consultar les diferents prestacions socials que podeu sol·licitar a través del Departament de Serveis Socials.

Ajuts d'emergència

Són ajudes econòmiques puntuals atorgades a les famílies, o a persones que es troben en una situació de vulnerabilitat i/o precarietat econòmica, per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques i les pròpies d'una família, o per prevenir o per fer front a situacions de risc social.

1-Ajuts econòmics puntuals individualitzats per la cobertura de necessitats bàsiques (aliments, habitatge, subministres ...) per pal·liar l'estat de necessitat. 

 2-Ajuts econòmics de suport a la família: relacionades amb l'escolarització, salut,  accés al lleure o la dependència .

S'adrecen a les persones empadronades en el terme municipal d'Olesa de Montserrat. Aquest requisit es podrà eximir en situacions degudament justificades, com per exemple, persones acollides en recursos d'allotjament institucional, , quan es detecti risc per a menors, casos de violència domèstica i de persones immigrades o emigrades en situació d'especial necessitat

El termini de presentació de sol·licituds resta obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència. 

Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerits per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició. 

La sol·licitud haurà d'anar signada per la persona sol·licitant o, en el seu cas, per la seva representant legal o de fet. 

La seva presentació implica l'acceptació de la totalitat de la regulació descrita en el present reglament. 

Les persones sol·licitants han d'haver estat ateses o està en seguiment d'un tècnic/a del Departament de Serveis Socials.

Les sol·licituds s'atendran per ordre d'entrada, excepte que a judici del professional tècnic de serveis socials bàsics existeixi una situació que requereixi una atenció d'urgència. S'ha de procurar la major celeritat possible per la resolució i lliurament de les prestacions. 

En el cas que la prestació a concedir sigui part d'un pla d'actuació integral desenvolupat pels serveis socials bàsics, la sol·licitud podrà ser d'ofici per part dels professionals, sent necessària en qualsevol cas la documentació necessària.

Banc l'aliments

El Voluntariat Vicencià es una entitat social sense ànim de lucre que es coordina amb els Serveis Socials i treballa per ajudar ales persones que més ho necessiten, garantint el repartiment d’aliments .

Adreça: C/Indústria, 135 baixos

Codi postal: 08640

Població: Olesa de Montserrat

Telèfon: 675.06.03.49

Correu electrònic: vicenciaolesa@gmail.com

Horari: dimarts i dimecres de 17h a 20h

Tramitació de bons socials

Des del Departament de Serveis Socials es tramiten els bons socials de les diferents companyies elèctriques i de l’agencia catalana de l’aigua.

Per fer aquest tràmit no es necessari demanar cita prèvia.