05/11/21

La qualitat de l'aire a Olesa és bona, segons l'estudi d'emissions de contaminants atmosfèrics de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d'Olesa l’estudi de la qualitat de l’aire  corresponent a l'any passat. De les conclusions de l'informe es desprèn que la qualitat de l’aire al municipi és correcta i no supera els nivells de contaminants.

Image
Unitat mòbil de control de la qualitat de l'aire

La qualitat de l’aire és un factor determinant en la salut de les persones. Des de fa anys, els principals contaminats atmosfèrics als municipis provenen del trànsit de vehicles. La reducció d'aquestes emissions contaminants és obligada per fer front a la contaminació de l’aire. Els resultats de l’estudi, realitzat entre el 24 de setembre i l’1 de desembre, indiquen que la qualitat de l’aire del municipi és bona i no hi ha perill de toxicitat.

La qualitat de l’aire es mesura mitjançant diferents partícules que s’utilitzen com a indicador. Aquestes partícules canvien igual que canvien els nostres hàbits, i és per això que cal anar actualitzant la informació.

El tècnic responsable del departament de Medi Ambient, Martí Figueras, explica que "en general la qualitat de l’aire ha millorat molt els últims anys, no només per la quantitat de partícules presents a l’aire sinó també per la composició d’aquestes".  I afegeix que "també és cert que la Organització Mundial de la Salut (OMS) marca uns nivells òptims que cada vegada són més exigents. Cal tenir en compte també que aquests nivells són una recomanació i que no sempre encaixen amb els nivells legals permesos, que acostumen a ser més alts. El perill real apareix quan es superen constantment aquests nivells de salut i és quan, en tot cas, caldria iniciar la redacció d’un Pla d’Acció de Millora de la Qualitat de l’Aire. Actualment al municipi només hem tingut alguna pujada puntual, que no representa un perill elevat per la salut de la població".

Figueras explica que, "de cara al futur, es seguiran fent aquests estudis per comprovar els nivells de partícules al municipi i poder prendre les mesures necessàries amb suficient previsió, i avançar-nos a qualsevol possible acció que s’hagi de realitzar per seguir mantenint els nivells de partícules sota els límits a partir dels quals es podria tenir una afectació sobre la salut.".

Indicadors avaluats

Les dades es recollen des d'una unitat mòbil de mesura de la contaminació atmosfèrica (UM1) que fa el seguiment de les concentracions de contaminants. Els contaminants analitzats han estat: partícules en suspensió PM10 i PM2,5, ozó, òxids de nitrogen i el paràmetres meteorològics: velocitat i direcció del vent, temperatura, humitat, pressió, radiació solar i pluja. També s’analitza el benzè mitjançant captació passiva. Aquests són els resultats:

-Diòxid de nitrogen: l’evolució diària i horària de NO2 mostra valors baixos. Els valors no han superat cap vegada el límit horari ni el recomanat per l’OMS. En el període de 69 dies de mostreig no s’ha superat cap vegada el valor límit horari de 200 μg/m3 i la mitjana del període és de 17 μg/m3, inferior al valor límit anual de 40 μg/m3. 

Aquest gas es crea com a resultat dels processos de combustió a altes temperatures, com els que tenen lloc en vehicles de motor i en plantes termoelèctriques. Per això és un contaminant freqüent en zones urbanes.

-Partícules en suspensió (PM10 i PM2,5): l’evolució diària de PM10 i de PM2,5 presenta valors baixos. Alguns dels valors elevats coincideixen amb episodis africans. En aquest període de 67 dies de mostreig de partícules PM10 s’ha superat 1 vegada el valor límit diari de 50 μg/m3, la mitjana del període ha estat de 16 μg/m3 que és inferior al calor límit anual de 40 μg/m3. La superació del valor límit diari coincideix amb l’episodi ambiental per contaminació de partícules PM10 que va declarar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya entre el 22 i 23 d’octubre de 2020.

Pel que fa a les partícules PM2,5, durant els 67 dies de mostreig ha donat una mitjana de 9 μg/m3 que és inferior al valor límit anual de 25 μg/m3. Segons les recomanacions de la OMS, ens trobarem per sota del valor guia anual de 20 μg/m3 per partícules PM10 i del valor guia de 10 μg/m3 per partícules PM2,5.

El fet que durant el mostreig hagi coincidit amb episodis de pols africana, pot haver implicat un increment dels valors d’aquestes partícules i, per tant, un empitjorament de la qualitat de l’aire a la zona. Les partícules PM10 en suspensió que respirem estan relacionades amb diversos fenòmens: pols africana (responsables de les pluges de fang), resuspensió de material dipositat sobre el sòl, que passa a l’aire amb el pas de vehicles o per l’acció del vent; o combustió del motor dels vehicles, entre d’altres.

-Benzè: els valors estan per sota dels valors establerts a la legislació. El benzè presenta una mitjana en el període de mostreig de 4,03 μg/m3, que és inferior al valor límit anual de 5 μg/m3. Segons les recomanacions de la OMS, el valor de benzè és superior al valor guia anual de 1,7 μg/m3.

Aquests compostos provenen principalment de cinc fonts: de l’àmbit domèstic (crema de combustibles fòssils com fusta i carbó), del trànsit, de la indústria (producció d’alumini i conservació de la fusta entre altres), del sector agrícola i de fonts naturals.

-Ozó: els valors d’ozó mesurats han estat baixos. Durant aquest període de 69 dies no s’ha superat ni el llindar d’alerta a la població ni el llindar d’informació. Tampoc s’ha superat el valor vuit horari de 120 μg/m3. Tampoc s’ha superat cap vegada el valor vuit horari de 100 μg/m3, que recomana no superar la OMS. 

L'ozó és un contaminant secundari i es genera com a conseqüència de la presència d’altres substàncies (anomenades precursors) quan concorren amb certes condicions ambientals (temperatura elevada i radiació solar abundant).

Estudis periòdics

La qualitat de l’aire d’Olesa no presenta problemes greus de contaminació. Per aquest motiu, el municipi no està inclòs en les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric de diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, ja que no supera els nivells de diòxid de nitrogen i de partícules establerts.

No obstant això, el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olesa controla periòdicament la qualitat de l’aire mitjançant la sol·licitud d’estudis a la Diputació de Barcelona. 

Documents relacionats