Gestió administrativa dels animals de companyia

Gestió administrativa dels animals de companhyia

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té entre les seves competències la gestió dels animals. Aquesta competència és compartida entre els departaments de Medi Ambient i Salut Pública.

El Departament de Salut Pública gestiona la documentació administrativa dels animals de companyia:

 • Elaboració i manteniment del cens municipal d’animals de companyia.
 • Atorgament de llicències per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
 • Campanyes de sensibilització per la tinença responsable dels animals de companyia.

Llei de protecció dels drets i benestar dels animals: preguntes freqüents

El 29 de setembre de 2023 va entrar en vigor la nova Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i benestar dels animals.  La seva finalitat és establir una normativa comuna per a la protecció i garantia dels drets i el benestar dels animals de companyia i dels animals silvestres en captivitat.

PREGUNTES FREQÜENTS

Quins animals puc tenir a casa?

Poden seguir-se venent i tenint la majoria dels animals que es comercialitzen en l'actualitat. Pel que fa a les espècies silvestres, només es permet tenir les que pareixeran al Llistat Positiu (encara no publicat). La Llei  no permet la tinença dels animals que compleixin les següents característiques:

 • Artròpodes, peixos i amfibis amb mossegada o verí que pugui suposar un risc greu per a les persones i animals
 • Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que, en estat adult, superin els 2 kg de pes, excepte en el cas dels quelonis 
 • Tots els primats. 
 • Mamífers silvestres que en estat adult superin els 5 kg 
 • Espècies incloses en altres normatives sectorials en l'àmbit estatal o comunitari que impedeixin la seva tinença en captivitat. 

He de tenir una assegurança de responsabilitat civil? 

La nova llei determina que l'assegurança de responsabilitat civil és obligatòria per a tots els gossos, independentment de la seva raça o mida. No per a la resta d'animals. 

Per als gossos considerats potencialment perillosos, la responsabilitat civil mínima és de 150,153,03 €. Per la resta de gossos, s'ha d'establir aquest import per reglament. 

L'assegurança no serà obligatòria fins que existeixi el reglament. Si en disposem podem consultar amb l'assegurança de la llar, ja que algunes pòlisses poden cobrir també la responsabilitat civil dels gossos NO considerats potencialment perillosos. 

Quins gossos es consideren potencialment perillosos?

Continua vigent la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.  Per tant, fins que no es derogui aquesta llei  es consideren gossos potencialment perillosos les races incloses fins ara i tot el que aquesta llei recull sobre maneig, llicències i mesures de seguretat.

Quins animals s’han d’identificar?

 • Els gossos, gats i fures s’han d’identificar amb microxip.
 • Les aus s’han d’identificar des del seu naixement amb anelles.
 • Tots els animals es registraran al Registre d’animals de companyia de cada comunitat.

Cal esterilitzar els animals de companyia?

 • En el cas dels gats, hauran de ser esterilitzats abans dels 6 mesos d’edat, a excepció d’aquells que siguin inscrits com a reproductors.
 • Per la resta d’animals de companyia s’han d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ne la reproducció incontrolada.

Si marxo uns dies, puc deixar al meu animal a casa? 

El màxim que estableix la llei que es pot deixar un animal sense supervisió és de 3 dies, i es redueix a 24 hores en cas dels gossos. 

Si marxem més d'aquest temps, hem de tenir a algú que s'encarregui del seu benestar. 

He de fer un curs per tenir animals? 

Sí, però encara no s'ha determinat com es realitzarà. En tot cas, s'ha de tenir en compte que es tracta d'un curs de tinença responsable per a millorar la convivència de tothom, que serà gratuït i senzill. 

A quins llocs es poden comprar els animals?

 • A comerços especialitzats.
 • Els gossos, gats i fures només podran adquirir-se a través de criadors registrats. A partir del 25/09/24 ja no es permetrà vendre’ls a les botigues d’animals.

Com es realitza l’adopció?

 • Només es podrà adoptar en centres públics de protecció animal o en entitats de protecció animal registrades i amb un contracte d’adopció.

Qui pot fer la cria d’animals?

 • Només podran fer criar aquests animals domèstics professionals registrats
 • Serà obligatori que els venguin amb el xip identificatiu incorporat.

S’ha de fer un reconeixement veterinari periòdic?

 • Els animals han de mantenir unes condicions de vida dignes.
 • S’han de fer reconeixements veterinaris, tot i que encara s’ha de determinar la periodicitat.

S’ha de fer un curs de formació per a la tinença de gossos?

 • Serà gratuït i amb validesa indefinida, però encara no se sap en què consistirà perquè està pendent del reglament.

Està permès el sacrifici o l'eutanàsia?

No, excepte per motius de seguretat de les persones o animals,  de risc per a la salut pública o en cas que sigui justificable sota control veterinari per evitar el patiment de l'animal

Què cal fer en cas de mort del meu animal?

 • Cal posar-se en contacte amb el nostre centre veterinari, perquè procedeixi al tractament del cadàver de forma adequada i expedeixi un certificat de la mort. S'ha de presentar la sol·licitud de baixa al cens municipal.
 • La mort de l’animal s’haurà d’acreditar mitjançant certificat veterinari o de l’empresa incineradora.

Podeu tenir més informació en la síntesi de la llei que ha fet el Consell de Veterinaris de Catalunya. 

Cens d'animals

La base de la lluita contra l’abandonament dels animals és la identificació i el cens dels animals de companyia.

Les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i/o fures estan obligades a inscriure'ls en el Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM) de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, en el termini màxim de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, mort, canvi de residència de l'animal o trasllat temporal per un període superior a tres mesos.

Ho poden demanar les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia empadronades a Olesa de Montserrat o que l'animal resideixi habitualment al municipi.

Documentació que cal aportar:

 • Instància general
 • Annex I-Formulari registre animals de companyia
 • Document acreditatiu de la identificació de l'animal (Xip).

El termini de resolució és immediat. 

Per inscriure'ls al cens és necessari que els animals de companyia estiguin identificats electrònicament. Aquesta identificació es porta a terme mitjançant la implantació d'un microxip que es realitza a les clíniques o centres veterinaris. 

Tramitació presencial

Demanant cita a través del següent enllaç: cita prèvia a l'OAC en línia o al telèfon 937780050.

Tramitació telemàtica

PAS 1. Descarregar i emplenar el document de Registre d'animals de companyia. 

PAS 2. Presentar el document per instància general. Per poder realitzar la sol·licitud, podeu clicar l'enllaç de tramitació instància general. Cal emplenar la instància i adjuntar els documents necessaris per sol·licitar l'autorització. 

PAS 3. Signar la instància i rebre confirmació per corru electrònic.

Una vegada presentada la instància, es rebrà un correu electrònic de confirmació de la mateixa. En cas contrari, cal posar-se en contacte amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

Llicència PPP

Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència de tinença i conducció d’animals potencialment perillosos, atorgada per l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar:

 • Instància general.
 • Annex II- Formulari sol·licitud/renovació llicència de tinença i conducció d'animals considerats potencialment perillosos.
 • Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre document oficial que acrediti que el sol·licitant és major d'edat.
 • Acreditar la inscripció de l'animal al Registre censal d'animals de companyia de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat o al Registre general d'animals de companyia.
 • Declaració responsable de tinença d'animals responsable.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica en vigor, obtingut en un centre de reconeixement autoritzat.
 • Acreditar haver contractat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 EUR, la qual ha de tenir una vigència mínima d'un any i ha de fer referència a les dades d'identificació de l'animal.
 • Anualment, coincidint amb la seva renovació, lliurar a l'Ajuntament una còpia de la pòlissa i del rebut de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.
 • Annex III- Declaració jurada de no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries que preveu l'article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999 o per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999.
 • Annex IV- Acreditar, mitjançant un certificat d'antecedents penals en vigor, no haver estat condemnat/da per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual o la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic i no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Quan dins d'un mateix nucli familiar es demanin varies llicències, serà documentació comuna per a totes l'assegurança de responsabilitat civil, sempre i quan aquesta cobreixi a totes les persones interessades i consti a les condicions de la pòlissa.

Els menors de 16 anys no poden conduir gossos potencialment perillosos en espais públic.

El termini de resolució és de 6 mesos.

Tramitació presencial

Demanant cita prèvia a l'OAC o trucat al telèfon 937780050.

Tramitació telemàtica

PAS 1. Descarregar i emplenar els documents de sol·licitud o de renovació de llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos.

Cal descarregar i emplenar amb les vostres dades l'annex d'autorització petició de dades, declaració responsable animals perillosos i/o renovació tinença d'animals perillosos.

PAS 2. Presentar el document per instància general.

Per poder realitzar la sol·licitud, podeu clicar l'enllaç de tramitació de la instància general. Cal emplenar la instància i adjuntar els documents necessaris per sol·licitar l'autorització.

PAS 3. Signar la instància i rebre confirmació per correu electrònic. 

Una vegada presentada la instància, es rebrà un correu electrònic de confirmació de la mateixa. En cas contrari, cal posar-se en contacte amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

    

Documents relacionats

Document