13/11/23

Convocatòria de les sol·licituds d'ocupació de via pública amb taules i cadires

En data 3 de novembre de 2023 s’han aprovat les Bases reguladores per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal per l’ocupació de via pública amb taules i cadires pels establiments de restauració i les parades de Fires, Festes locals i altres celebracions. Els documents d'interès s’adjunten a aquest article.

Així mateix, s’ha obert la convocatòria per a l’atorgament d’autoritzacions d'ocupació temporal amb taules i cadires per part dels establiments de restauració que ho sol·licitin.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 13 de novembre a l’1 de desembre de 2023, ambdós inclosos. En l’Annex s’haurà d’indicar el nombre de taules que se sol·liciten per a cada una de les temporades de l’any 2024, ja que les tres temporades s’atorgaran conjuntament abans del 31 de desembre de 2023. El model de declaració responsable s’haurà de complimentar amb el nom de la companyia asseguradora, número de pòlissa i signatura de la persona titular. 

Les taxes corresponents a l’ocupació de via pública s’hauran d’autoliquidar en el moment de fer la sol·licitud. S’haurà de generar l’autoliquidació corresponent a cada temporada, atès que cada una té una tarifa diferent. Es podrà sol·licitar a l’Organisme de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona el fraccionament del pagament de les taxes esmentades. 

No s’admetran noves sol·licituds fora del termini establert, excepte en els casos establerts en l’Ordenança municipal reguladora: comunicació d’inici de noves activitats i canvi de titularitat d’activitats.