16/05/23

Ajuts a la rehabilitació d'edificis

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat convoca una nova línia d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis i habitatges pel 2023. Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de la publicació de les bases al BOP fins al 30 de setembre de 2023. Tan bon punt es publiqui les bases, es notificarà a la ciutadania.

Període d’execució 

Les subvencions s’hauran de destinar a finançar actuacions de rehabilitació iniciades des de l’1 de gener de 2022 i hauran d’estar finalitzades fins al 30 d'octubre de 2023. La data màxima de justificació serà el 15 de novembre de 2023.

Els títols administratius habilitants hauran d’estar concedits a partir de l’1 de gener de 2022 i abans de presentar la sol·licitud.

Tràmit previ

Documentació justificativa de la IITE (Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici) i sol·licitud del Certificat d’aptitud amb data de registre anterior a la data de sol·licitud de presentació de les subvencions. 

Estaran exemptes les actuacions d) per a habitatges d’un edifici plurifamiliar, la e), la f),  la h) en casos de canvis de banyera per dutxa o ampliar portes, i la i).

Actuacions subvencionables

 1. La rehabilitació de façanes (amb millora energètica de l’envolupant), excepte tancaments practicables.
 2. La rehabilitació de cobertes (amb millora energètica de l’envolupant). 
 3. La rehabilitació d’elements estructurals d’edificis i d’habitatges, que consti com a mínim com a deficiència important a la ITE. 
 4. Les obres de millora de les instal·lacions de sanejament, aigua i electricitat, per adaptació a normativa vigent.
 5. La substitució de tancaments practicables de les façanes.
 6. La substitució de sistemes de climatització a combustibles no fòssils (calderes tipus biomassa o pellet, aerotèrmia... ). Per a habitatges en edificis plurifamiliars amb afectació a elements comuns, caldrà que el consentiment de la comunitat estigui formalitzat. 
 7. La instal·lació de plaques solars. 
 8. Les obres de millora de l’accessibilitat.
 9. La retirada de tot tipus d’amiant, amb certificat de tractament de residus.
 10. Les obres de sectorització i recorreguts d’evacuació en equipaments d’ús residencial.
 11. Els honoraris tècnics per a la redacció d’informes de la ITE, i els honoraris dels diferents projectes o documentació tècnica imprescindibles per a la realització de les diferents accions previstes en aquests ajuts.