23/04/24

Convocatòria del Ple ordinari del 25 d'abril de 2024

Aquesta sessió ordinària del Ple, tindrà lloc el proper 25 d'abril de 2024 a les 19.00 h a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

I - PART RESOLUTIVA

1.1.- Acta sessió Ordinària de data 26 de març de 2024. Exp. 2024/002637
1.2.- Modificació de la composició de la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals. Exp. 2023/005614
1.3.- Modificació de la composició de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona. Exp. 2023/005615
1.4.- Modificació de la composició de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais públics. Exp. 2023/005618
1.5.- Modifiicació de la composició de la Junta de Portaveus. Exp. 2023/005619
1.6.- Modificació nomenament representants òrgans col·legiats. Exp. 2023/005620
1.7.- Establiment del règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la corporació. Exp. 2023/005623
1.8.- Ratificació del decret 1015 de data 22 d'abril de 2024 - "Donar de baixa a la Seguretat Social i a la nòmina al Regidor Jordi Martínez Vallmitjana". Exp. 2024/003857
1.9.- Modificació composició de la Comissió Informativa del Codi de Conducta Exp. 2023/005625
1.10.- Declaració obres especial interès municipal, Francesc Macià, 155. Exp. 2024/002574
1.11.- Declaració obres especial interès municipal, Cebrià Montserrat, 107. Exp. 2024/002577
1.12.- Declaració obres especial interès municipal, C/ Almeria, 44. Exp. 2024/002578
1.13.- Declaració obres especial interès municipal, C/ Mercè, 8. Exp. 2024/003075
1.14.- Aprovació Pla Local de Seguretat Viària. Exp. 2024/000462
1.15.- Renovació càrrec Patronat Fundació Privada Arc de Sant Martí. Exp. 2024/003429
1.16.- Moció del grup municipal del Partit Popular en relació a l'ocupació de la via pública per taules i cadires. Exp. 2024/003336
1.17.- Moció del grup municipal Olesa Oberta En Comú Podem-Confluència per una contractació pública, estratègica i socialment responsable. Exp. 2024/003341
1.18.- Moció del grup municipal de Ciutadans per reforçar la seguretat ciutadana amb millores en la il·luminació de la ciutat. Exp. 2024/003245

II - CONTROL DE GOVERN

2.1.- Donar compte del decret núm. 832 de 5 d'abril de 2024 - "Cessament del Regidor Sr. Jordi Martínez Vallmitjana en totes les seves funcions i competències delegades". Exp. 2023/005275
2.2.- Donar compte de l’exclusió del grup municipal Bloc Olesa-Cup Alternativa Municipalista i adquisició de condició de Regidor no adscrit del senyor Jordi Martínez Vallmitjana. Exp. 2024/003858
2.3.- Donar compte del decret núm. 979 de 19 d'abril de 2024 - "Nomenament dels Tinents i Tinentes d'Alcalde". Exp. 2023/005275
2.4.- Donar compte del decret núm. 977 de 19 d'abril de 2024 - "Composició i funcions de la Junta de Govern Local". Exp. 2023/005275
2.5.- Donar compte del decret núm. 980 de 19 d'abril de 2024 - "Delegacions Consells sectorials". Exp. 2023/005275
2.6.- Donar compte del decret núm. 1016 de 22 d'abril de 2024 - "Delegació de competències de l'Alcalde a favor dels Regidors i Regidores". Exp. 2023/005275
2.7.- Donar compte de la modificació de la composició dels grups polítics municipals i regidor no adscrit. Exp. 2023/005626
2.8.- Donar compte de l’Informe relatiu a les resolucions adoptades pel President de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2023. Exp. 2024/002465
2.9.- Donar compte informe intervenció resum anual control intern 2023. Exp.2024/002845
2.10.- Donar compte de la relació de Decrets del mes de març de 2024
2.11.- Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa i des d'Olesa Ràdio emissora municipal (90.1 F.M. i www.olesaradio.cat).