03/05/24

L’Ajuntament d’Olesa obre una nova convocatòria de borses de treball de Plans d’Ocupació

Els perfils que es demanden són d’administratiu, d’agent cívic i d’operari de brigada. Per formar part de a borsa cal ser major de 16 anys i estar a l’atur.

Image
Imatge de dues agents cíviques

Fotografia d'agents cívics d'Olesa de Montserrat.

L’Ajuntament d’Olesa ha obert una nova convocatòria de borses de treball de diferents perfils dins del Plans d’Ocupació subvencionats per la Diputació de Barcelona. 

Aquest pla d’ocupació s’adreça a persones en situació d’atur. Els perfils que s’ha de cobrir son: administratiu (3 places), agent cívic (2 places), i d’operari de brigada (1 plaça). Per a totes les places la jornada laboral és de 35 hores i per un període de contractació de 6 mesos. El sistema selectiu és de concurs-oposició.

Perfils demanats

Perfil Administratiu
Llocs a cobrir3
Retrib. brut/mes1.643,49 €
Requisits específicsExperiència professional acreditada mínima de sis mesos.
Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de coneixements de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents
Cicle Formatiu de Grau Superior, FPII de la branca administrativa o superior.

 

PerfilAgent cívic
Llocs a cobrir2
Retrib. brut/mes1.449,21 €
Requisits específicsESO (Educació Secundària Obligatòria)
Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de coneixements de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents
Certificat inexistència de delictes de naturalesa sexual
Tot i que no es requereix acreditació, per al desenvolupament de les tasques del lloc de treball cal tenir coneixements informàtics a nivell d’usuari.

 

PerfilOperari de brigada
Llocs a cobrir1
Retrib. brut/mes1.467,86 €
Requisits específicsESO (Educació Secundària Obligatòria)
 Conèixer la llengua castellana o catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat.

Per formar part de la borsa cal tenir més de 16 anys, trobar-se en situació d’atur i constar com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) a l’oficina de treball de la Generalitat (OTG) i no cotitzar en cap règim de la Seguretat Social, entre d’altres.

Les persones interessades han de presentar les seves sol·licituds abans del 13 de maig. 

El procediment de selecció de personal es realitzarà en diferents fases l’entrevista i concurs de mèrits i capacitats. Hi ha una fase en què es valoren els criteris socials (el grau de discapacitat, temps a l'atur, edat, empadronament, ser usuari del Departament de Benestar Social o de Promoció Econòmica en cerca de feina activa, etc).

Les persones que vulguin participar en el procés han de presentar la seva candidatura acompanyada de l’acreditació dels requisits indispensables i del mèrits al·legats. 

Les bases i tota la documentació del procés es poden consultar a l’apartat de Ofertes d’Ocupació del web de l'Ajuntament d'Olesa, des d’on també es pot de tramitar la sol·licitud per a participar en les diferents convocatòries. El tràmit, també es pot fer de manera presencial demanant cita prèvia a l’OAC.