Com puc votar?

Els vots es poden emetre:

 • Presencialment, el diumenge 23 de juliol, de 9.00 a 20.00 hores a les meses de votació corresponents.
 • Per correu des de l'Estat espanyol: s'ha de sol·licitar fins el 20 de juliol.
 • Per correu des de l’estranger: s'ha de presentar la sol·licitud a les ambaixades i consolats fins el 29 de juny.

Vot per correu

Des de la convocatòria de les eleccions i fins el 13 de juliol les persones que desitgin votar per correu ha d'enviar la sol·licitud de vot a l'Oficina del Cens Electoral.

La sol·licitud de vot per correu es pot fer:

 • Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es
 • Presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de Correus. S’ha d’acreditar la identitat mitjançant:
  • El document nacional d’identitat (DNI)
  • El passaport (amb fotografia i signatura del titular)
  • El carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular)

En cas de desplaçar-se a l’oficina de Correus per tramitar la sol·licitud de vot de manera presencial, es pot utilitzar l’opció de demanar cita prèvia des de l'App i web de Correos.es.

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu, per a la qual cosa ha d’estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l'escriptura notarial o consular són gratuïts). 

Una vegada l’Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es pot votar de forma presencial a la mesa. 

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud, no més tard del 16 de juliol. A aquest termini cal afegir el temps que tardi el correu a arribar al domicili indicat en la sol·licitud.

El sobre conté la següent documentació:

 • El certificat d’inscripció en el cens.
 • Paperetes i sobres de votació
 • Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual correspon votar.
 • Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir.

L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat.

En cas que l’elector o electora no es trobi a l’adreça assenyalada en l’imprès de sol·licitud, haurà de presentar-se, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament), a l’oficina de Correus corresponent.

El elector o electora selecciona la seva opció de vot:

 • En el cas del Congrés de Diputats, cal introduir la papereta de la candidatura escollida dins del sobre de votació de color blanc (o no posar-n'hi cap en el cas de votar en blanc).
 • En el cas del Senat, es marca els candidats que es volen escollir segons les instruccions de la papereta (o no marcar-ne cap en el cas de votar en blanc). La papereta s'ha d'introduir en el sobre de color sèpia.

A continuació, es posen en el sobre que va dirigit al president de la mesa electoral:

 • Els sobres de votació amb les paperetes.
 • El certificat d'inscripció en el cens electoral.

L'elector o electora té fins el 20 de juliol en horari habitual de les oficines de correus (termini ampliat) per enviar el sobre dirigit a la mesa electoral per correu certificat. L'enviament és gratuït.

Per enviar el vot, l'elector o electora ha d'anar personalment a les oficines de Correus i identificar-se amb el DNI, passaport, permís de conduir o qualsevol altre document vàlid que permeti identificar-lo. La documentació s'ha d'enviar com a correu certificat dirigit a la mesa electoral

És vàlid qualsevol document públic oficial original on constin la fotografia i la signatura de l’elector, encara que estigui caducat.

 • També és vàlid el carnet de conduir digital (on no consta la signatura), sempre i quan el titular vagi personalment a la oficina de Correus.

Si el votant no pot anar personalment a l'oficina de Correus, pot autoritzar una altra persona perquè ho faci en nom seu. L’autorització ha d’estar signada pel votant i s’ha d’acompanyar d’una fotocòpia del seu DNI, passaport o altre document oficial identificatiu.

L’autorització haurà d’ésser presentada de forma presencial per la persona autoritzada. La presentació no es pot fer de forma digital.

El procediment de vot per correu consta de 3 fases diferenciades:

 1. El votant sol·licita el vot, per via telemàtica o presencialment a l’oficina de Correus, i Correus tramet a l’Institut Nacional de Estadística - Oficina del Cens Electoral (INE-OCE) la sol·licitud de vot.
 2. INE-OCE envia als electors la documentació per poder votar per correu.
 3. L’elector entrega el vot a Correus, i Correus lliura el vot a la mesa electoral corresponent el dia de les eleccions.

 

Cadascuna de les trameses es realitza a través d’enviaments certificats i urgents, sense cap cost per part de l’elector o electora.

Seguiment de la sol·licitud en els webs de l’INE i de Correus:

 1. Per fer el seguiment de la sol·licitud de vot fins que s’entrega a la delegació provincial de l’INE-OCE:
 2. Si heu fet la sol·licitud per via telemàtica, podeu fer el seguiment des de la pàgina on heu fet la sol·licitud.
 3. Si heu presentat la sol·licitud presencialment a una oficina de correus, podeu fer el seguiment mitjançant la pàgina de trameses de Correos.
 4. Podeu saber l’estat de tramitació de la sol·licitud (acceptada, refusada o en tramitació), a través del web de l'INE-OCE (mitjançant DNI, o passaport o targeta de residència, i data de naixement), a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral o al telèfon 900 343 232.
 5. Un cop la sol·licitud és acceptada, es pot fer el seguiment de la documentació electoral fins que arriba al domicili a través de la pàgina de trameses de Correos i mitjançant el codi de documentació electoral.
 6. Un cop rebuda la documentació i realitzat l’enviament del sobre de vot, podeu fer el seguiment mitjançant el comprovant amb un número de seguiment a la pàgina de trameses de Correos.

Vot des de l'estranger

Les persones que es troben temporalment a l’estranger i els terminis no els permeten votar presencialment o per correu des de l’Estat espanyol o bé prefereixen votar des de l’estranger ho han de sol·licitar prèviament.

Per exercir el dret de vot, cal estar inscrit en el Registre de matrícula consular com a no resident.

La sol·licitud de vot es pot trobar:

 • A les oficines consulars o a les seccions consulars de les ambaixades (imprès específic)
 • Al web del Ministeri d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació www.exteriores.gob.es

Aquesta documentació, degudament emplenada, s’ha de lliurar personalment, presentant el DNI o passaport espanyol, entre el 30 de maig i el 29 de juny (termini ampliat) a les oficines consulars o seccions consulars de les ambaixades.

En el mateix moment de tramitar la sol·licitud de vot, també es pot tramitar la inscripció en el Registre de matrícula consular com a no resident, sempre de manera presencial a l'Oficina Consular corresponent.

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat i urgent la documentació per votar a l’adreça que s’hagi indicat en la sol·licitud. No és necessari que l’adreça sigui de la mateixa demarcació consular on es fa la sol·licitud, pot ser d’una demarcació consular diferent.

L’Oficina del Cens Electoral ha de fer l’enviament, en tot cas, no més tard del dia 3 de juliol. A aquest termini cal afegir-hi el temps que tardi el correu a arribar al domicili de l’elector o electora a l’estranger.

La documentació enviada en què el sol·licitant formi part del cens:

 • Un full informatiu.
 • El certificat d'inscripció en el cens.
 • Paperetes i sobres de votació.
 • Un sobre en el qual ha de figurar l'adreça de la Mesa electoral que li correspongui.
 • Un imprès oficial destinat a possibilitar el reintegrament de les despeses de franqueig, si escau.

L'elector ha de seleccionar la seva opció de vot:

 • Per a l'elecció de diputats, ha d'introduir la papereta corresponent a la candidatura elegida dins del sobre de votació de color blanc
 • Per a l'elecció de senadors, ha de marcar el/els candidats que elegeixi seguint les instruccions que es recullen en la papereta. Després ha de ficar aquesta papereta al sobre de votació de color sèpia.

A continuació, ha d'introduir al sobre adreçat a la mesa electoral la documentació següent:
 

 • Sobres de votació amb les paperetes.
 • El certificat d'inscripció en el cens.
 • Si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l'enviament.

Té fins al dia 19 de juliol per enviar aquest sobre per correu certificat.

És indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament al sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d'una oficina de Correus de l'Estat corresponent, que certifiqui que s'ha enviat dins del termini previst.

El servei de Correus conserva fins al dia de la votació la correspondència adreçada a la mesa i la trasllada a les 9 del matí i fins a les 20 hores del mateix dia.

Més informació a l'Ambaixada o Consolat i a www.exteriores.gob.eswww.ine.es.