07/02/24

L'Ajuntament elabora el Pla d'Acció Comunitària i Inclusiva d'Olesa

El PLACI se centra en l’atenció a la infància, joventut, gent gran o persones amb diversitat funcional i situa com a prioritari habitatge, formació, ocupació o l’accés universal als recursos i serveis públics.

Image
Imatge genèrica del PLACI 2024

Imatge genèrica del PLACI 2024 d'Olesa de Montserrat.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha elaborat el Pla d’Acció Comunitària i Inclusiva (PLACI) del municipi, un document que concreta 6 eixos estratègics i 76 accions per lluitar contra l’exclusió social, facilitar l’accés a recursos claus i potenciar les perspectives inclusives des d’una visió comunitària. La cap del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, Margarita Ruiz, explica que “el pla recull una estratègia d’intervenció comunitària des dels diferents departaments que treballem amb la ciutadania, amb una mirada inclusiva per a que ningú quedi exclòs no només des del punt de vista econòmic sinó de cap desigualtat ja sigui per dificultat d’accés a les noves tecnologies a l’habitatge o per edat”.

Audio file

Aquest document concreta 76 accions en sis grans eixos: Un és de transversalització de l’acció comunitària, per treballar de manera compartida entre els diferents serveis la inclusió social; la cobertura de necessitats bàsiques (energètiques, habitacions i administratives) i garantir el compliment dels drets de la ciutadania; el cicle de vida,  enfortint la xarxa de persones grans vulnerables, i millorar la qualitat de vida de la infància i adolescència i les seves famílies donant resposta a les seves necessitats. Un altre del eixos és la formació i la inserció laboral, millorant el coneixement del mercat de treball local i les capacitats i habilitats de l’entorn laboral de les persones. També, l'eix de benestar, cures i salut comunitària amb l’objectiu d’avançar cap a un sistema de salut integral apostant pel foment de l’activitat física i els hàbits de vida saludables i millorant la detecció, atenció i treball comunitari en matèria de salut mental. El sisè eix participació i treball comunitari amb l’objectiu de fomentar el vincles per a la cohesió social i el foment del teixit associatiu, especialment en les entitats que treballen amb persones vulnerables. Detalla els eixos la responsable del departament.

Audio file

Així, de les línies estratègiques del PLACI, en destaca l’objectiu d’atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables, amb accions centrades en la inclusió social de tots els infants i joves, la promoció de l’envelliment actiu i saludable de les persones grans o el desplegament d’accions inclusives per a les persones amb diversitat funcional. 

De les 76 accions detallades, es prioritzen 19. Algunes són crear espais de diàleg amb els agents immobiliaris locals per millorar l’accés a l’habitatge; consolidar i ampliar projectes com “Escolta Jove”, d’atenció a aquest col·lectiu o d’ “Olesa a l’Aguait” adreçat a la gent gran o els grups de treball de salut mental; o crear un projecte de tutoratge per a l’ocupació de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

El procés d’elaboració del PLACI va engegar al 2021 amb la diagnosi i redacció d’aquest document, que es va fer amb el suport de la Diputació de Barcelona. Ara el document s'ha presentat als departaments municipals i es demanarà al departament de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya el finançament per a implementar-ho. Posteriorment passarà per aprovació plenària.“Ara busquem subvencions no només per a desenvolupar aquest pla, sinó també per a obtenir els recursos per oferir el servei a la ciutadania. Per exemple, en matèria d’habitatge, els recursos per cobrir les necessitats d’accés a l’habitatge, però també pel seu manteniment o subministres” ha explicat el regidor de Benestar Social, Jordi Martínez.

Audio file

Eina transversal

La vigència del pla és del 2024 al 2027, amb accions revisables i adaptables. Gran part d’aquestes ja s’estan fent però amb el pla s’articulen i integren des d’una mirada comunitària. El PLACI incorpora fitxes d'avaluació quantitativa i qualitativa per anar valorant progressivament el seu desplegament de manera coordinada des dels diferents departaments i regidories de l’Ajuntament. 

Amb la participació de totes les parts, el PLACI marca una estratègia global de municipi per integrar els diferents agents que actuen al territori i fer-ho amb una visió comunitària. És per això, que el pla es concep com una eina i no com un objectiu en sí mateix per generar aquesta estratègia inclusiva per planificar i impulsar les polítiques destinades a combatre l’exclusió social i millorar les condicions de vida de la ciutadania tot promovent l’acció comunitària.