Borses de treball

TÈCNIC/A SUPERIOR EQUITAT EN EL TREBALL (II)

Resolt
20/03/2024
Tipus de personal
Personal temporal
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Llicenciatura o grau universitari
Informació addicional

Procés selectiu per a la creació d’una Borsa de treball d'URGÈNCIA del perfil de TÈCNIC/A SUPERIOR D’EQUITAT EN EL TREBALL (II), que servirà per cobrir possibles necessitats amb caràcter temporal mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors/es o funcionaris/àries propis/es de l’Ajuntament.

 

Descripció de lloc de treball

Denominació:             TÈCNIC/A SUPERIOR D’EQUITAT EN EL TREBALL

Grup de classificació / titulació: A1

Règim: funcionari interí / laboral temporal

Retribució bruta mensual: Salari base subgrup A1; CD Nivell de destí: 24; CE: 465,57€

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals per a l'accés a la funció pública, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació oficial de Llicenciatura o Grau Universitari.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb allò que s’estableix a la base general quarta, que s’haurà d’aportar en el moment de presentar la instància.

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases reguladores.

 

Termini de presentació d’instàncies: del 29 de febrer al 20 de març de 2024 (ambdós inclosos)

Documentació:

 • Model de sol·licitud i declaració responsable
 • DNI o document identificatiu
 • Títol de Llicenciatura o Grau universitari 
 • Documentació acreditativa del nivell de suficiència (nivell C1 o superior) per tal de quedar exempt de la realització de la prova de nivell
 • Currículum vitae 
 • Justificants acreditatius dels mèrits al·legats
 • Excel amb autovaloració dels mèrits al·legats per al concurs de mèrits. En el cas de presentació de la sol·licitud de forma presencial o per correu administratiu, caldrà fer-lo arribar en format digital a la bústia de correu: processosselectius@olesademontserrat.cat

 

Registre: Preferentment de forma telemàtica a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé, excepcionalment de forma presencial, demanant cita prèvia a l'OAC: Cita prèvia - Ajuntament d'Olesa de Montserrat

 

No s'estableix taxa de drets d’examen.

 

21/03/2024 S'ha publicat els resultats de la Fase d'admissió.

 

27/03/2024 S'ha publicat els resultats de la Fase d'oposició, de la Fase de concurs i resultats finals, així com la constitució de la Borsa de treball.

 

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
25/03/2024

Hora:    09:00 h

Lloc:     Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

Proves:  inicialment previstes 1, 2 i 3

 • Data de la prova: 25/03/2024
 • Descripció:

  Hora:    09:00 h

  Lloc:     Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

  Proves:  inicialment previstes 1, 2 i 3

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
10/10/2023 Convocatòria Bases reguladores i convocatòria PS Borsa Tècnic/a equitat II Bases reguladores i convocatòria PS Borsa Tècnic/a equitat II
10/10/2023 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable Model sol·licitud i declaració responsable
28/02/2024 Convocatòria Pla d'igualtat intern Ajuntament d'Olesa de Montserrat Pla d'igualtat intern Ajuntament d'Olesa de Montserrat
28/02/2024 Convocatòria Formulari autovaloració de mèrits Formulari autovaloració de mèrits PS Borsa urgència Tècnic/a equitat
21/03/2024 Admissió de les candidatures Resultats Fase d'admissió PS Borsa Equitat Resultats Fase d'admissió PS Borsa Equitat
27/03/2024 Resultats finals Resultats finals PS Borsa Tècnic/a Equitat en el treball Resultats finals PS Borsa Tècnic/a Equitat en el treball