Oferta pública

Tècnic/a superior en dret (2 places)

Resolt
31/01/2023
Tipus de personal
Personal funcionari
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Títol de la llicenciatura o grau en Dret.
Informació addicional

Procés selectiu per proveir en propietat dues places de tècnic/a superior en dret, escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnica superior, del grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

Descripció del lloc de treball:

Denominació: tècnic/a superior en Dret

Relació jurídica: personal funcionari

Grup de classificació: subgrup A1

Retribució bruta: salari base grup A1; CD nivell 24; CE: 829,66 €

Funcions: les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió del títol de llicenciat/da en Dret o grau en Dret.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

Període de presentació d’instàncies: Del 12 al 31 de gener de 2023 ambdós inclosos.

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent.
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt.
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana.

Amb la tramitació de la sol·licitud d’inscripció al procés selectiu no s’ha de portar la  la documentació acreditativa dels mèrits, què s’hauran de justificar més endavant un cop iniciada la fase de concurs.

Registre: es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

L'Ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquí.

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

19/01/2023 A conseqüència d’una incidència tècnica produïda el passat divendres 13 de gener de 2023 no funciona el registre telemàtic d’instàncies i presentació de documentació (Registre OAC). Per aquest motiu es preveu ampliar els terminis pels dies que hagi estat inoperatiu aquest servei únicament d’aquells tràmits amb termini no vençut a la data de la incidència. Disculpeu les molèsties.

 

23/01/2023 Us informem que la incidència que afectava la tramitació telemàtica de la pàgina web ha quedat resolta. S'amplia el termini de presentació d'instàncies fins al 13 de febrer de 2023, inclòs.

 

20/03/2023 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

27/04/2023 S'ha publicat el resultat de les proves 1 i 2, així com la convocatòria de les proves 3 (psicotècniques) i 4 (entrevista competencial):
 

28/04/2023 S’ha publicat l’esmena dels resultats de les proves 1 i 2

 

04/05/2023 S’ha publicat els resultats de les proves 3 i 4.

Inici i desenvolupament de la fase de concurs:

Les persones que hagin superat les proves eliminatòries anteriors han d’aportar, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquests resultats, les certificacions i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de valoració de mèrits, que s’hauran de presentar mitjançant instància i acompanyant el formulari d’autovaloració de mèrits que trobareu com a document.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça: processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament.

Reviseu quins documents són necessaris per acreditar cadascuna de les tipologies de mèrits.

 

25/05/2023 S'ha publicat els resultats parcials corresponents a la Fase de concurs, així com els resultats finals del procés selectiu.

Lloc proves
Casa de Cultura
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
17/04/2023

Prova 1 (Teòrica) i Prova 2 (Pràctica)
Hora: 9.00 h Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
 

02/05/2023

Prova 3 (Psicotècnica) i Prova 4 (Entrevista)
Hora: 9.00 h Lloc: Sala de Juntes - 1a planta Ajuntament (Pl. Félix Figueras i Aragay s/n)

 • Data de la prova: 17/04/2023
 • Descripció:

  Prova 1 (Teòrica) i Prova 2 (Pràctica)
  Hora: 9.00 h Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
   

 • Data de la prova: 02/05/2023
 • Descripció:

  Prova 3 (Psicotècnica) i Prova 4 (Entrevista)
  Hora: 9.00 h Lloc: Sala de Juntes - 1a planta Ajuntament (Pl. Félix Figueras i Aragay s/n)

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
14/04/2023 Convocatòria Bases específica i convocatòria per proveir en propietat 2 places de tècnic/a superior en dret. Bases específiques i convocatòria procés selectiu provisió 2 places en propietat tècnic/a superior en dret.
14/04/2023 Llista provisional Llistat provisional i definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu 2 places en propietat de tècnic/a superior en dret. Llistat provisional i definitiva persones admeses i excloses tècnic/a superior en dret.
27/04/2023 Resultats provisionals Resultats de les proves 1 i 2 Resultats de les proves 1 i 2 Tècnic superior Dret
28/04/2023 Resultats provisionals Esmena resultats prova 1 i 2 PS tècnic/a superior en Dret Esmena resultats prova 1 i 2 PS tècnic/a superior en Dret
04/05/2023 Resultats provisionals Resultats proves 3 i 4 i inici concurs PS Tècnic/a superior en dret Resultats proves 3 i 4 i inici concurs PS Tècnic/a superior en dret
04/05/2023 Concurs de mèrits Formulari valoració de mèrits PS 2 places tècnic/a superior en dret Formulari de valoració mèrits Tècnic Superior en dret def.
25/05/2023 Resultats finals Resultats Fase concurs de mèrits i finals Resultats finals PS Tècnic/a superior en dret