Convocatòria de selecció de personal

Procés selectiu per a la cobertura temporal d'un lloc de treball de Cap del departament TIC

Resolt
19/06/2023
Tipus de personal
Funcionari interí
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Enginyeria en informàtica o equivalent
Informació addicional

PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE CAP DEL DEPARTAMENT DE LES TIC I POSSIBLES VACANTS DE TÈCNIC SUPERIOR ENGINYERIA INFORMÀTICA

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: Cap departament TIC

Grup de classificació: A1

Règim: funcionari interí

Retribució bruta mensual: SB A1; CD Nivell de destí: 24; CE: 765,12 € 

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 1. Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de Enginyeria en Informàtica o equivalent.
 2. Estar en possessió del certificat de nivell de C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb allò que s’estableix a la base general quarta, que s’haurà d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 30 de maig al 19 de juny de 2023, ambdós inclosos.

 

Documentació

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable). 
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o bé documentació justificativa de la situació d’exempció per causa d’atur (Informe de vida laboral actualitzat + DARDO)
 • Document acreditatiu de la titulació exigida
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC.

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Trobareu el tràmit per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen a l’apartat Recursos Humans de tramitació electrònica (Seu electrònica del web municipal). També podeu fer el pagament en línia. 

 

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

06/07/2023 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com la composició nominal del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves. 

S'obre un termini de 10 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions a la llista provisional.

 

27/07/2023  S'ha fet públic els resultats de les Proves 1, 2 i 3.

Inici i desenvolupament de la fase de concurs: 

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals abans del dia 10 d'agost de 2023.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

 

14/09/2023 S'ha publicat els resultats finals del procés selectiu.

Lloc proves
Ajuntament d'Olesa de Montserrat Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n.
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
24/07/2023

09:00 h  Sala de reunions 1 (1a planta Ajuntament)

 • Data de la prova: 24/07/2023
 • Descripció:

  09:00 h  Sala de reunions 1 (1a planta Ajuntament)

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
29/05/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria Bases específiques i convocatòria
06/07/2023 Oposició Llista provisional admesos/es i exclosos/es Llista provisional admesos/es i exclosos/es
27/07/2023 Resultat provisional Resultats prova 1, 2 i 3 Borsa de treball Cap del departament TIC Resultats prova 1, 2 i 3 Borsa de treball Cap del departament TIC
27/07/2023 Fase concurs Formulari d'autovaloració de mèrits Formulari d'autovaloració de mèrits
14/09/2023 Resultats finals Resultats finals PS Cap departament TIC Resultats finals PS Cap departament TIC