Plans d'ocupació

Plans d'ocupació de gestió municipal

Resolt
22/05/2023
Tipus de personal
Personal temporal
Grup de classificació/titulació
Diverses
Titulació requerida
Diverses
Informació addicional

PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUÏR BORSES DE TREBALL DE DIVERSOS PERFILS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE PLANS D’OCUPACIÓ DE GESTIÓ MUNICIPAL

Perfils llocs de treball:

 

1. ADMINISTRATIU/VA

Denominació del llocAdministratiu/va
Llocs a cobrir2
Durada6 mesos
Jornada35 h setmanals (100%)
Retribució bruta mensual1.489,62€, més la part proporcional de pagues extraordinàries
RequisitsTitulació mínimaCicle formatiu de grau superior en Gestió Administrativa o equivalent
Experiència professionalMínima 6 mesos
Nivell llengua catalanaSuficiència (C1)
Sistema de seleccióconcurs - oposició

 

2. INTEGRADOR/A SOCIAL

Denominació del llocIntegrador/a social
Llocs a cobrir1
Durada6 mesos
Jornada35 h setmanals (100%)
Retribució bruta mensual1.650,00 €, més la part proporcional de pagues extraordinàries
RequisitsTitulació mínimaCFGS Integració Social o superior
Nivell llengua catalanaSuficiència (C1)
Certificat inexistència de delictes de naturalesa sexual
Sistema de seleccióconcurs - oposició

 

3. VETLLADOR/A

Denominació del llocVetllador/a
Llocs a cobrir1
Durada6 mesos
Jornada35 h setmanals (100%)
Retribució bruta mensual1.489,62 € més la part proporcional de pagues extraordinàries
RequisitsTitulació mínimaCFGM, certificat de professionalitat o CFGS en la Família de Serveis socioculturals i a la comunitat
Valorable títol monitor/a de lleure
Nivell llengua catalanaSuficiència (C1)
Certificat inexistència de delictes de naturalesa sexual
Sistema de seleccióconcurs - oposició

 

4. CONSERGE

Denominació del llocAuxiliar d'informació
Llocs a cobrir1
Durada6 mesos
Jornada17,5 h setmanals  (segons horari establert a les bases)
Retribució bruta mensual740,06 € més la part proporcional de pagues extraordinàries
RequisitsTitulació mínimaESO o equivalent
Nivell llengua catalanaElemental (B1)
Sistema de seleccióconcurs - oposició

 

5. AGENT CÍVIC

Denominació del llocAgent cívic
Llocs a cobrir2
Durada6 mesos
Jornada35 h setmanals (100%)
Retribució bruta mensual1.489,62 € més la part proporcional de pagues extraordinàries
RequisitsTitulació mínimaESO o equivalent
Nivell llengua catalanaElemental (B1)
Sistema de seleccióconcurs - oposició

 Requisits generals (a més dels exigits per a cada perfil):

a)     Tenir 16 o més anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació

b)     Trobar-se en situació d’atur i constar com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) a l’oficina de treball de la Generalitat (OTG).

c)     Posseir la titulació exigida a la corresponent oferta específica.

d)     No cotitzar en el moment de presentació de les instàncies a cap dels règims de la Seguretat Social.

e)     Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball i no patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions pròpies dels llocs a proveir.

f)       Acceptar el compromís d'assistència i participació a la formació i tutories, ja siguin dins o fora de l'horari laboral, proposades pel servei d’Ocupació de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, durant el període de contractació o nomenament.

 

Documentació a presentar OBLIGATÒRIA:

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable conforme es compleix cadascun dels requisits exigits a les bases generals i específiques
 • Model normalitzat de declaració responsable dels mèrits al·legats
 • Document identificatiu (DNI, NIE o passaport)
 • Acreditació de la situació d’atur i inscripció com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO), presentant el document “Informe sobre la situació de DONO als efectes de participar en els programes del SOC per a persones desocupades
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual o declaració responsable i autorització a l’ajuntament per consultar-lo. (Només en el cas d’optar al perfil d’integrador/a i vetllador/a)
 • Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. La data d’emissió ha de ser, com a màxim, d’un mes abans de la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.
 • Titulació acadèmica exigida a les bases específiques per a cada lloc de treball concret.
 • Certificat d’equivalència del nivell de català exigit a les bases

 

Documentació a presentar POTESTATIVA:

 • Qualsevol documentació que acrediti estar en alguna de les situacions o col·lectius descrits a les bases (certificat de discapacitat, volant històric d’empadronament, certificats de no tenir ingressos per prestacions o subsidis)

És important que consulteu les bases reguladores de la convocatòria així com el full informatiu, on trobareu informació útil relativa a la documentació a presentar. La manca d’acreditació del compliment dels requisits, així com de qualsevol altra documentació relacionada a les bases serà motiu d’exclusió.

Si la persona vol optar a diversos perfils, ha de formalitzar un registre d’entrada amb la documentació específica per a cadascuna de les candidatures.

Termini de presentació d’instàncies: del 12 al 22 de maig de 2023 ambdós inclosos.

 

31/05/2023. S'ha publicat la llista d'admesos i exclosos. 

 

Es recorda a les persones aspirants que, com s’estableix a les bases, el tribunal  pot valorar l’admissió a les proves d’aquelles persones que aportin abans de l’inici de les proves, la documentació original que acrediti el compliment dels requisits o esmeni el motiu d’exclusió.

 

14/06/2023. S'ha publicat el resultat de la tercera fase: prova de coneixements.

Les persones aspirants poden consultar l'hora de l'entrevista personal als resultats de la tercera fase.

 

20/06/2023. S'han publicat els resultats finals del procés selectiu.

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
13/06/2023

Tercera fase: prova de coneixements. Prova escrita teòrica i/o pràctica, relacionada amb les taques pròpies del lloc de treball.

 

Lloc: Edifici de Cal Rapissa Adreça: Carrer Ample, 25

 

Perfil Agent Cívic, Integrador/a Social i Vetllador/a

Hora: 10:00 h

 

Perfil Administratiu/va

Hora: 11:00 h

 

Perfil Conserge

Hora: 12:00 h

14/06/2023

Segona fase: competències lingüístiques (proves de català nivell B1 i C1)

Lloc:  Casa de Cultura Adreça:  Carrer Salvador Casas, 26

 

Nivell B1 (Perfil Conserge i Agent Cívic)

Hora: 09:00 h

 

Nivell C1 (Perfil Administratiu/va, Integrador/a Social i Vetllador/a)

Hora: 11:30 h

15/06/2023

Sisena fase: entrevista personal. Avalua els coneixements teòrics i pràctics i les aptituds de les persones aspirants en l'àmbit del lloc de treball concret.

 

Lloc: Edifici de Cal Rapissa Adreça: Carrer Ample, 25

 

Agent Cívic 

Hora: 10:00 h -12:00 h

 

Integrador/a Social 

Hora: 12:15 h -12:30 h

 

Vetllador/a

Hora: 12:45 h

 

 

 

 

16/06/2023

Sisena fase: entrevista personal. Avalua els coneixements teòrics i pràctics i les aptituds de les persones aspirants en l'àmbit del lloc de treball concret.

 

Lloc: Edifici de Cal Rapissa Adreça: Carrer Ample, 25

 

Perfil Administratiu/va

Hora: 10:00 h -11:15h

 

Perfil Conserge

Hora: 11:30 h a 12:15

 

 • Data de la prova: 13/06/2023
 • Descripció:

  Tercera fase: prova de coneixements. Prova escrita teòrica i/o pràctica, relacionada amb les taques pròpies del lloc de treball.

   

  Lloc: Edifici de Cal Rapissa Adreça: Carrer Ample, 25

   

  Perfil Agent Cívic, Integrador/a Social i Vetllador/a

  Hora: 10:00 h

   

  Perfil Administratiu/va

  Hora: 11:00 h

   

  Perfil Conserge

  Hora: 12:00 h

 • Data de la prova: 14/06/2023
 • Descripció:

  Segona fase: competències lingüístiques (proves de català nivell B1 i C1)

  Lloc:  Casa de Cultura Adreça:  Carrer Salvador Casas, 26

   

  Nivell B1 (Perfil Conserge i Agent Cívic)

  Hora: 09:00 h

   

  Nivell C1 (Perfil Administratiu/va, Integrador/a Social i Vetllador/a)

  Hora: 11:30 h

 • Data de la prova: 15/06/2023
 • Descripció:

  Sisena fase: entrevista personal. Avalua els coneixements teòrics i pràctics i les aptituds de les persones aspirants en l'àmbit del lloc de treball concret.

   

  Lloc: Edifici de Cal Rapissa Adreça: Carrer Ample, 25

   

  Agent Cívic 

  Hora: 10:00 h -12:00 h

   

  Integrador/a Social 

  Hora: 12:15 h -12:30 h

   

  Vetllador/a

  Hora: 12:45 h

   

   

   

   

 • Data de la prova: 16/06/2023
 • Descripció:

  Sisena fase: entrevista personal. Avalua els coneixements teòrics i pràctics i les aptituds de les persones aspirants en l'àmbit del lloc de treball concret.

   

  Lloc: Edifici de Cal Rapissa Adreça: Carrer Ample, 25

   

  Perfil Administratiu/va

  Hora: 10:00 h -11:15h

   

  Perfil Conserge

  Hora: 11:30 h a 12:15

   

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
11/05/2023 Convocatòria Anunci Bases reguladores plans d'ocupació Bases reguladores plans d'ocupació
11/05/2023 Convocatòria Sol·licitud procés selectiu Plans d'ocupació Sol·licitud procés selectiu Plans d'ocupació
11/05/2023 Convocatòria Declaració jurada delictes contra la llibertat sexual  Declaració jurada delictes contra la llibertat sexual
11/05/2023 Convocatòria Formulari valoració mèrits_PLAOC DIBA 2023 Formulari valoració mèrits_PLAOC DIBA 2023
11/05/2023 Convocatòria Full informatiu Plans d'ocupació Full informatiu Plans d'ocupació
31/05/2023 Convocatòria Acta primera fase: admesos i exclosos Acta primera fase admesos i exclosos
20/06/2023 Convocatòria Resultats prova de coneixements i convocatòria entrevista personal Resultats prova de coneixements i convocatòria entrevista persona
20/06/2023 Convocatòria Resultats finals procès selectiu Pla ocupació DIBA 2023 Resultats finals procès selectiu Pla ocupació DIBA 2023