Borses de treball

Orientador/a educatiu/va de l'àmbit comunitari

Resolt
23/01/2023
Tipus de personal
Personal temporal
Grup de classificació/titulació
A
Titulació requerida
Titulació universitària oficial de grau en Pedagogia, Educació Social, Treball Social, Psicologia, Psicologia de l’educació, Psicologia Social, Psicopedagogia o titulació equivalent
Informació addicional

Descripció de lloc de treball:

Borsa de treball del perfil Orientador/a educatiu/va de l'àmbit comunitari que servirà per cobrir possibles necessitats amb caràcter temporal de llocs de treball de característiques similars, mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors/es o funcionaris/àries propis/es de l’Ajuntament.

Denominació:  Orientador/a educatiu/va de l'àmbit comunitari.           

Grup de classificació: A

Règim: Laboral temporal o funcionari/ària interí/na

Retribucions: 1.630,00€ mensuals més la part proporcional de pagues extraordinàries.

(El règim de retribucions i la dedicació de la jornada estaran sotmeses a les característiques de les vacants que es vagin produint en cada moment)

Funcions: orientar i acompanyar a l’alumnat 0-20 i les seves famílies en el procés de construcció de trajectòries personals d’èxit educatiu, acadèmic, personal i social de forma distribuïda i coordinada entre tots els agents de la comunitat educativa. Consulteu les funcions íntegres a les bases reguladores del procés selectiu.

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau en Pedagogia, Educació Social, Treball Social, Psicologia, Psicologia de l’educació, Psicologia Social, Psicopedagogia o titulació equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la sol·licitud.

Les persones que no acreditin el nivell mínim exigit, hauran de realitzar una prova de caràcter obligatori i eliminatori que es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

Procés selectiu: concurs-oposició

Taxa reguladora: No s’estableix

Període de presentació de sol·licituds: del 12 al 23 de gener de 2023 ambdós inclosos.

Documentació a presentar:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable), degudament emplenats i signats.
 • Certificat inexistència delictes de naturalesa sexual o declaració jurada
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 Català
 • Acreditació dels mèrits que es vulguin al·legar en la fase de concurs

Registre: es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

En el cas que no us pugueu descarregar el certificat d'inexistència de delictes de naturalesa sexual, cal que empleneu i signeu la declaració jurada que autoritza a l’ajuntament a consultar les vostres dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Dia, hora i lloc de les proves selectives:

Dia:     25 de gener de 2023

Hora:   09:00 h

Lloc:    Casa de Cultura

Proves inicialment previstes:  1 i 2

19/01/2023 A conseqüència d’una incidència tècnica produïda el passat divendres 13 de gener de 2023 no funciona el registre telemàtic d’instàncies i presentació de documentació (Registre OAC).

Per aquest motiu es preveu ampliar els terminis pels dies que hagi estat inoperatiu aquest servei únicament d’aquells tràmits amb termini no vençut a la data de la incidència, i en aquest cas, caldrà aplaçar el dia de les proves selectives.

Properament es farà pública la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i la nova convocatòria de proves. Disculpeu les molèsties.

23/01/2023 Us informem que la incidència que afectava la tramitació telemàtica de la pàgina web ha quedat resolta. S'amplia el termini de presentació d'instàncies fins al 31 de gener de 2023 inclòs. En breu s'informarà de la nova data en què es farà el procés selectiu.

24/01/2023 S'ha determinat el dia, hora i lloc de les proves selectives, ajornades amb motiu de l'ampliació de terminis per incidència tècnica:

Dia: 2 de febrer de 2023

Hora: 9.00 h

Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

Proves: inicialment previstes 1 i 2

En funció del número d'aspirants es pot determinar ajornar la realització de les entrevistes al dia 6 de febrer de 2023. En aquest cas, l'horari es concretarà amb els resultats de la Prova 1. 

Les persones que no hagin acreditat el nivell C1 de llengua catalana resten convocades a la prova de coneixements, amb caràcter obligatori i eliminatòri, que es durà a terme:

Dia:     7 de febrer de 2023

Hora: 9:00 h

Lloc: Casa de Cultura

01/02/2023 S'ha fet pública la llista de persones aspirants admeses i excloses.

02/02/2023 S'ha publicat els resultats de la Prova 1 realitzada el dia 02/02/2023. Les persones que l'han superada resten convocades a l'Entrevista:

Dia: 6 de febrer de 2023

Lloc:    Sala de reunions 1 (Edifici de l’Ajuntament - 1a planta)

HoraRegistre entradaDNI*
10:00 hE2023002280*****282G
10:20 hE2023001366*****649K
10:40 hE2023002327*****436Q
11:00 hE2023002252*****197X
11:20 hE2023001058*****779W
11:40 hE2023002298*****439D
12:00 hE2023001708*****367R
12:20 hE2023001473*****306Y

07/02/2023 S'ha publicat els resultats definitius i l'ordre de prelació de la Borsa de treball.

08/02/2023 S'ha publicat una esmena en els resultats definitius.

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
02/02/2023

Proves teòrica i pràctica

 • Data de la prova: 02/02/2023
 • Descripció:

  Proves teòrica i pràctica

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
14/04/2023 Convocatòria Bases i convocatòria del procés selectiu d'urgència de la borsa de treball orientador/a educatiu/va de l'àmbit comunitari. Bases i convocatòria procés selectiu d'urgència borsa de treball orientador/a educatiu/va de l'àmbit comunitari.
14/04/2023 Convocatòria Llistat persones admeses i exloses procés selectiu d'urgència de la borsa de treball d'orientador/a educatiu/va d''àmbit comunitari. Llistat persones admeses i excloses procés selectiu d'urgència borsa treball orientador/a educatiu/va àmbit comunitari.
14/04/2023 Convocatòria Declaració jurada inexistència delictes naturalesa sexual Declaració jurada inexistència delictes naturalesa sexual.
14/04/2023 Convocatòria Bases generals processos selectius d'urgència de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Bases generals dels processos selectius d'urgència.
14/04/2023 Convocatòria Model sol·licitud procés selectiu d'urgència. Model sol·licitud procés selectiu d'urgència.
14/04/2023 Resultat provisional Resultats provisionals procés selectiu d'urgència de la borsa de treball orientador/a educatiu/va d'àmbit comunitari. Llistat provisional del procés selectiu d'urgència de la borsa de treball orientador/a educatiu/va d'àmbit comunitari.
14/04/2023 Resultat definitiu Resultats definitius procés selectiu d'urgència de la borsa de treball orientador/a educatiu/va d'àmbit comunitari. Resultats definitius procés selectiu d'urgència borsa de treball orientador/a educatiu/va d'àmbit comunitari.