Oferta pública

Cap del Departament d'Esports (II)

Resolt
13/03/2023
Tipus de personal
Personal laboral fix
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Llicenciatura en ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol de grau corresponent.
Informació addicional

Procés de selecció per proveir d'una plaça de Cap del Departament d'Esports, escala tècnica, categoria superior, grup de classificació A1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

Descripció 

Retribució bruta:  salari base grup classificació A1; CD nivell 22; CE mensual: 789,81€

Funcions: les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

Requisits: a més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la Llicenciatura en ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol de grau corresponent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents.

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure.

Període de presentació d’instàncies: del 22 de febrer al 13 de març de 2023 ambdós inclosos.

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 

 Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

L'ajuntament ha establert un tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquí.

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

21/04/2023 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses. S'ha determinat el dia, l'hora i lloc de les proves selectives. Advertir a les persones interessades que disposen de 10 dies hàbils (fins el 8 de maig inclòs) per a efectuar esmenes de defectes i possibles reclamacions.

 

09/05/2023 S’ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses. 

 

12/05/2023 S'ha publicat el resultat de les proves 1 i 2, així com la convocatòria de les proves 3 (psicotècniques) i 4 (entrevista competencial):

 

18/05/2023 S'ha publicat els resultats de les proves 3 i 4.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i específiques abans del dia 1 de juny de 2023.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a  processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament

L’experiència s’acredita amb l’informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d’instàncies. I, a més: 

 • L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida.
 • L’experiència professional a l’empresa privada s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l’experiència adquirida o contracte/s de treball. 
 • Per acreditar l’experiència com a empresaris/àries individuals i professionals cal aportar l’alta/baixa a la declaració censal/IAE per justificar si l’activitat és rellevant per a la convocatòria en curs, les declaracions trimestrals de l’IRPF, l’IVA, o bé la declaració anual dels esmentats impostos per justificar l’existència real d’activitat empresarial i la totalitat del seu volum econòmic

 

08/06/2023 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
10/05/2023

Proves 1 i 2. Hora: 9.00 h Lloc: Casa de Cultura

16/05/2023

Proves 3 (psicotècniques) i 4 (entrevista competencial). Hora: 15:30 h  Lloc: Sala de reunions 1 - 1a planta Ajuntament d'Olesa de Montserrat

 • Data de la prova: 10/05/2023
 • Descripció:

  Proves 1 i 2. Hora: 9.00 h Lloc: Casa de Cultura

 • Data de la prova: 16/05/2023
 • Descripció:

  Proves 3 (psicotècniques) i 4 (entrevista competencial). Hora: 15:30 h  Lloc: Sala de reunions 1 - 1a planta Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
21/04/2023 Convocatòria Llistat provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu Cap d'Esports (II). Llistat provisional de persones admeses i exloces al procés selectiu Cap d'Esports (II).
04/05/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria del procés selectiu de Cap d'Esports Bases específiques i convocatòria del procés selectiu de Cap d'Esports
09/05/2023 Convocatòria Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu de Cap de Departament d'Esports Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu del Cap de Departament d'Esports
12/05/2023 Resultats provisionals Resultats proves 1 i 2 PS Cap Esports II Resultats proves 1 i 2 PS Cap Esports II
18/05/2023 Resultats provisionals Resultats proves 3 i 4 PS Cap Esports II Resultats proves 3 i 4 PS Cap Esports II
18/05/2023 Concurs de mèrits Formulari autovaloració de mèrits PS Cap Esports II Formulari autovaloració de mèrits PS Cap Esports II
08/06/2023 Resultats finals Resultats Fase de concurs i finals PS Cap d'Esports  Resultats Fase de concurs i finals PS Cap d'Esports