Borses de treball

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Resolt
19/06/2023
Tipus de personal
personal temporal
Grup de classificació/titulació
C1
Titulació requerida
Batxillerat o equivalent
Informació addicional

Procés selectiu d’URGÈNCIA per a la creació d’una Borsa de treball del perfil d’AUXILIAR DE BIBLIOTECA que servirà per cobrir possibles necessitats amb caràcter temporal de llocs de treball de característiques similars, mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors/es o funcionaris/àries propis/es de l’Ajuntament.

 

El règim de retribucions i la dedicació de la jornada estaran sotmeses a les característiques de les vacants que es vagin produint en cada moment, establertes a la relació de llocs de treball.

 

Requisits: 

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 1. Estar en possessió de la titulació mínima de batxillerat o equivalent.
 2. Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 3. Aportar certificat o declaració jurada de inexistència de delictes de naturalesa sexual.

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Taxa reguladora: No s’estableix

 

Període de presentació de sol·licituds: Del 8 al 19 de juny de 2023, ambdós inclosos.

 

Documentació a presentar: 

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable), degudament emplenats i signats.
 • Certificat inexistència delictes de naturalesa sexual o declaració jurada
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 Català 
 • Acreditació dels mèrits que es vulguin al·legar a la fase de concurs 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

En el cas que no us pugueu descarregar el certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual, cal que empleneu i signeu la declaració jurada que autoritza a l’ajuntament a consultar les vostres dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

 

20/06/2023 S'ha publicat els resultats de la Fase d'admissió. 

 

23/06/2023 S'ha publicat els resultats finals.

 

 

Lloc proves
Proves 1 i 2: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
20/06/2023

14:00 h Consulteu la relació de persones admeses o excloses

21/06/2023

09:00 h Inicialment previstes Prova 1 i Prova 2

 • Data de la prova: 20/06/2023
 • Descripció:

  14:00 h Consulteu la relació de persones admeses o excloses

 • Data de la prova: 21/06/2023
 • Descripció:

  09:00 h Inicialment previstes Prova 1 i Prova 2

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
07/06/2023 Convocatòria Bases generals d'urgència Bases generals d'urgència
07/06/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria Bases específiques i convocatòria
07/06/2023 Convocatòria Model de sol·licitud i declaració responsable d'un procés selectiu d'urgència Model de sol·licitud i declaració responsable d'un procés selectiu d'urgència
07/06/2023 Convocatòria Declaració jurada i autorització consulta inexistència delictes naturalesa sexual Declaració jurada i autorització consulta inexistència delictes naturalesa sexual
20/06/2023 Admissió Relació de persones admeses i excloses Relació de persones admeses i excloses
23/06/2023 Resultats finals Resultats finals Resultats finals PS Borsa auxiliar Biblioteca
 • Data de publicació: 07/06/2023
 • Fase: Convocatòria
 • Descripció: Bases generals d'urgència
 • Document: Bases generals d'urgència