Borses de treball

AGENT POLICIA LOCAL (Borsa màxima urgència)

Termini tancat
13/05/2024
Tipus de personal
Funcionari interí
Grup de classificació/titulació
C1
Titulació requerida
Batxillerat o Tècnic/a, o altre equivalent o superior
Informació addicional

Procés selectiu de màxima urgència per a la constitució d’una Borsa d’agents interins de la Policia Local d’Olesa de Montserrat, escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, classe Policia Local, categoria d'Agent, del grup de classificació C1, de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Descripció de lloc de treball

Denominació: Agent Policia Local

Règim: personal funcionari interí

Classificació: escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, classe Policia Local, categoria d’Agent, del grup de classificació C1

Retribució bruta mensual: Salari base C1; CD Nivell de destí: 14; CE: 1.009,14€ 

Vinculació: Nomenament interí amb caràcter de màxima urgència, d’acord amb l’article 38 del decret 233/2002, de 25 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, per un termini màxim de 3 mesos.

Funcions del lloc: les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. 

 

Requisits:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 2. Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic/a o un altre equivalent o superior. 
 3. Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
 4. Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 5. Llengua catalana: estar en possessió del certificat de nivell intermedi de llengua catalana (B2) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents.

  L’equivalència amb el certificat de coneixement de català exigit es pot convalidar sempre que s’hagi cursat l'ensenyament obligatori a Catalunya i s'hagi obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

  L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de l’entrevista competencial, aportant davant el Tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació esmentada.

 6. No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 7. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 8. Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.

Sol·licituds: El termini de presentació de candidatures serà de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria.

Termini de presentació d'instàncies: del 3 al 13 de maig de 2024 (ambdós inclosos)

 

Documentació:

 1. Model de sol·licitud i declaració responsable conforme es reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits a la convocatòria.
 2. DNI
 3. Certificat del nivell de català (B2)
 4. Currículum vitae
 5. Carnet de conduir B
 6. Documentació acreditativa dels mèrits al·legats als efectes de la seva valoració en el procés de concurs.

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs específic, que consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment, en el seu cas, per les persones aspirants fins a la data de finalització del termini de presentació de les instàncies.

 

Per acreditar l’experiència, caldrà aportar l’informe de vida laboral actualitzat, així com els contractes, certificacions de serveis prestats o nomenaments que indiquin de forma clara i expressa el lloc de treball ocupat, el règim jurídic, la jornada i el període concret de prestació de serveis.

 

La no acreditació en temps i forma dels mèrits al·legats comportarà la impossibilitat de computar-los, a criteri del tribunal.

 

AQUESTA CONVOCATÒRIA NO ESTÀ SOTMESA A LIQUIDACIÓ DE TAXA DE DRETS D'EXAMEN

 

La formalització de la sol·licitud implica l’acceptació i coneixement del contingut d’aquestes bases.

 

31/05/2024 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses. 

 

S'obre un termini de 3 dies hàbils per esmenes i al·legacions a la llista provisional, del 3 al 5 de juny de 2024, ambdós inclosos.

 

IMPORTANT: Les persones excloses amb motiu de no haver presentat el model de sol·licitud i declaració responsable degudament emplenat i signat, l'heu de descarregar de l'apartat DOCUMENTACIÓ RELACIONADA d'aquesta mateixa secció web (més avall).

 

07/06/2024 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

IMPORTANT: Resta sense efecte la convocatòria d'entrevistes dels dies 11 i 12 de juny.

Ates el número de candidatures admeses i el caràcter de màxima urgència d'aquesta Borsa, es posposa la realització de les entrevistes als dies 13 i 14 de juny i, inicialment, seran cridades  les 20 persones millor classificades en ordre de puntuacions de la Fase del concurs de mèrits. 

Dimarts dia 11 de juny es faran públics els resultats de la Valoració de mèrits i la relació de persones convocades, amb el dia, hora i lloc on s'hi han de presentar.

En funció de les necessitats del servei, s'anirà fent crides progressives fins a l'extinció de la Borsa.

 

11/06/2024 S'ha publicat els resultats dels mèrits i la convocatòria a les entrevistes.

 

14/06/2024 Es fa una nova crida d'entrevistes.

 

17/06/2024 S'ha publicat una esmena de resultats del concurs de mèrits.

Així mateix, es fan públics els resultats de la 1a tanda d'entrevistes i la configuració provisional de la Borsa de treball.

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
13/06/2024

ENTREVISTES COMPETENCIALS

Dia:                 13 de juny de 2024

Lloc:                Comissaria de la Policia Local

                        Carrer d'Amadeu Paltor, 28

Hora:

HorariRegistre entradaDNI*
08:00E2024010505***8198**
08:45E2024009827***9329**
09:30E2024010703***6144**
10:15E2024010237***4883**
11:15E2024009979***0152**
12:00E2024009877***4309**
12:45E2024010436***2041**
13:00E2024010129***3265**
13:45E2024010656***0994**
14:30E2024009797***4911**
14/06/2024

ENTREVISTES COMPETENCIALS

Dia:                 14 de juny de 2024

Lloc:                Comissaria de la Policia Local

                        Carrer d'Amadeu Paltor, 28

Hora:

HorariRegistre entradaDNI*
08:00E2024010343***7817**
08:45E2024010686***8727**
09:30E2024010789***8584**
10:15E2024009846***7454**
11:15E2024010700***3453**
12:00E2024009847***8067**
12:45E2024009772***3747**
13:00E2024009892***6729**
13:45E2024010847 ****7461**
14:30E2024010183***8518**

*Esmena

17/06/2024

ENTREVISTES COMPETENCIALS

Dia:                 17 de juny de 2024

Lloc:                Comissaria de la Policia Local

                        Carrer d'Amadeu Paltor, 28

Hora:

HorariRegistre entradaDNI*
08:00E2024009656***5454**
08:45E2024010768***7299**
09:30E2024010713***5636**
10:15E2024010615***3986**
11:00E2024010163***3825**
 • Data de la prova: 13/06/2024
 • Descripció:

  ENTREVISTES COMPETENCIALS

  Dia:                 13 de juny de 2024

  Lloc:                Comissaria de la Policia Local

                          Carrer d'Amadeu Paltor, 28

  Hora:

  HorariRegistre entradaDNI*
  08:00E2024010505***8198**
  08:45E2024009827***9329**
  09:30E2024010703***6144**
  10:15E2024010237***4883**
  11:15E2024009979***0152**
  12:00E2024009877***4309**
  12:45E2024010436***2041**
  13:00E2024010129***3265**
  13:45E2024010656***0994**
  14:30E2024009797***4911**
 • Data de la prova: 14/06/2024
 • Descripció:

  ENTREVISTES COMPETENCIALS

  Dia:                 14 de juny de 2024

  Lloc:                Comissaria de la Policia Local

                          Carrer d'Amadeu Paltor, 28

  Hora:

  HorariRegistre entradaDNI*
  08:00E2024010343***7817**
  08:45E2024010686***8727**
  09:30E2024010789***8584**
  10:15E2024009846***7454**
  11:15E2024010700***3453**
  12:00E2024009847***8067**
  12:45E2024009772***3747**
  13:00E2024009892***6729**
  13:45E2024010847 ****7461**
  14:30E2024010183***8518**

  *Esmena

 • Data de la prova: 17/06/2024
 • Descripció:

  ENTREVISTES COMPETENCIALS

  Dia:                 17 de juny de 2024

  Lloc:                Comissaria de la Policia Local

                          Carrer d'Amadeu Paltor, 28

  Hora:

  HorariRegistre entradaDNI*
  08:00E2024009656***5454**
  08:45E2024010768***7299**
  09:30E2024010713***5636**
  10:15E2024010615***3986**
  11:00E2024010163***3825**
Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
26/04/2024 Convocatòria Bases reguladores i convocatòria PS Borsa màxima urgència Agents Policia Local Bases reguladores i convocatòria PS Borsa màxima urgència Agents Policia Local
26/04/2024 Convocatòria Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable PS Borsa màxima urgència AGENT POLICIA LOCAL
31/05/2024 Admissió de candidatures Llista provisional admesos/es i exclosos/es Llista provisional admesos/es i exclosos/es
07/06/2024 Admissió de candidatures Llista definitiva admesos/es i exclosos/es Llista definitiva admesos/es i exclosos/es
11/06/2024 Concurs de mèrits Resultats valoració de mèrits Resultats valoració de mèrits
17/06/2024 Concurs de mèrits Esmena de resultats valoració de mèrits Resultats valoració de mèrits
17/06/2024 Resultats provisionals 1a tanda Entrevistes Resultats 1a tanda d'Entrevistes i configuració parcial de la Borsa Resultats 1a tanda d'Entrevistes i configuració parcial de la Borsa
 • Data de publicació: 17/06/2024
 • Fase: Concurs de mèrits
 • Descripció: Esmena de resultats valoració de mèrits
 • Document: Resultats valoració de mèrits