Consells i taules de participació ciutadana

La missió dels consells i de les taules de participació és fomentar, promocionar i canalitzar la participació de les entitats, organismes, agents del territori i la ciutadania en els assumptes relacionats amb els àmbits de competència de cada consell i taula, que ve determinat per la seva denominació concreta. Els consells són així òrgans de participació de caràcter consultiu i participatiu que es fonamenten en el principi de coresponsabilitat sobre la base de la confiança mútua. 

Atès el seu caràcter participatiu, els consells i les taules de participació poden elevar propostes a iniciativa pròpia. Els acords adoptats per cada un poden ser traslladats al Consell de Consells o directament als òrgans de govern que correspongui. L’àmbit d’actuació és la vila d’Olesa de Montserrat i, en el cas del Consell Sectorial de Benestar Social, també ho és l’àmbit internacional, ja que inclou la solidaritat i cooperació. 

Quan els temes a tractar afectin diversos consells sectorials o siguin d’interès general del municipi, es poden celebrar sessions conjuntes entre dos o més consells amb el format de Consell de Consells.

Actualment estan actius els següents Consells:

  • Consell sectorial de Cultura i Festes (inclou joventut)
  • Consell sectorial d’Esports
  • Consells sectorial de Barris
  • Consell sectorial de Benestar Social
  • Consell Escolar Municipal
  • Consell Assessor Urbanístic

I les següents Taules:

  • Taula de Salut
  • Taula de Necessitats Bàsiques
  • Taula de Joventut

Els consells es celebren de manera bimensual o trimestral de manera ordinària. Actualment es van celebrant de manera regular els consells sectorials de Cultura, Benestar Social, Barris i Esports.

Vols formar part dels Consells Sectorials? 

Les entitats que vulguin formar part dels consells sectorials han de sol·licitar-ho d’acord al model facilitat per l’Ajuntament i que s’ha d’entrar mitjançant registre electrònic. L’entitat ha d’estar correctament inscrita en el Registre Municipal d’Entitats.

Les persones que, a títol individual, vulguin formar part d’algun dels consells sectorials, han de sol·licitar-ho igualment per escrit mitjançant el model facilitat per l’Ajuntament que han de registrar per qualsevol de les vies oficials, explicitant el consell al qual desitgen incorporar-se. L’hauran d’acompanyar del document d’identificació i d’una breu descripció de les motivacions o interessos per participar al consell sol·licitat.

Quan es sol·liciti formar part del consell sectorial a la presidència, i aquesta doni el vistiplau, la incorporació s’ha d’introduir en la convocatòria següent com a segon punt. Si el consell sectorial no hi té cap inconvenient, la incorporació serà definitiva; en cas que el consell no s’hi mostri favorable, ja no serà convidat com a membre del consell en les sessions següents i l’entitat no disposarà del dret a vot.

Actes dels Consells de participació

Tipus de document Categoria Títol
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Esports -sessió- 24-01-2022
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Esports -sessió- 25-04-2022
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Esports -sessió- 25-10-2021
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Compartit -sessió- 19-02-2019
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Compartit -sessió- 19-11-2018
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Compartit -sessió- 10-04-2019
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Compartit -sessió- 07-10-2019
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Compartit -sessió- 07-11-2019
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Compartit Extraordinari -sessió- 20-05-2021
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Compartit Extraordinari -sessió- 22-07-2020
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Extraordinari Cultura i Festes -sessió- 03-10-2018
Actes Actes dels consells de Participació Acta Consell Cultura i Festes -sessió- 13-09-2018