Provisió de llocs

COBERTURA NO DEFINITIVA DEL LLOC DE SECRETARIA

Resolt
17/01/2024
Tipus de personal
Funcionari de carrera d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Grau o llicenciatura
Informació addicional

L'Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la necessitat de cobrir temporalment el lloc de
treball de Secretaria, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter
urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, per qualsevol dels procediments establert als articles 49, 50 i
51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

Descripció del lloc de treball:

Nom del lloc:   Secretaria 

Grup d'accés:   A1 

Nivell de CD:   30 

Complement específic anual: 36.009,26 €

 

Període de presentació d’instàncies: Del 10 al 17 de gener de 2024, ambdós inclosos.

 

Data de la prova Descripció
Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
09/01/2024 Convocatòria Anunci cobertura no definitiva plaça vacant Secretaria Anunci cobertura no definitiva plaça vacant Secretaria