07/07/23

Convocat el Ple del Cartipàs per dimarts 11 de juliol

Aquesta sessió extraordinària del Ple, tindrà lloc el 11 de juliol de 2023 a les 19 h al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA 

I - PART RESOLUTIVA 

1.1.- Fixació del dia, hora i periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal. Exp. 2023/005612 

1.2.- Fixació del dia, hora i periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local. Exp. 2023/005613 

1.3.- Creació i composició Comissió informativa d'Economia i Serveis Centrals. Exp. 2023/005614 

1.4.- Creació i composició Comissió informativa de Serveis a la Persona. Exp. 2023/005615 

1.5.- Creació i composició Comissió informativa d'Urbanisme i Espais públics. Exp. 2023/005618 

1.6.- Creació i composició de la Junta de Portaveus. Exp. 2023/005619 

1.7.- Nomenament representants òrgans col·legiats. Exp. 2023/005620 

1.8.- Composició Consell Escolar municipal. Exp. 2023/005622 

1.9.- Establiment del règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la corporació. Exp. 2023/005623 

1.10.- Composició Comissió del Codi de Conducta dels càrrecs electes. Exp. 2023/005625 

1.11.- Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local. Exp. 2023/005718 

1.12.- Donar compte de la constitució dels grups municipals. Exp. 2023/005626 

1.13.- Donar compte del decret núm. 1441 de 22 de juny de 2023 - "Nomenament dels Tinents i Tinentes d'Alcalde" 

1.14.- Donar compte del decret núm. 1442 de 22 de juny de 2023 - "Delegació de competències de l'Alcalde a favor dels Regidors i Regidores" 

1.15.- Donar compte del decret núm. 1524 de 04 de juliol de 2023 - "Composició i funcions de la Junta de Govern Local" 

1.16.- Donar compte del decret núm. 1556 de 06 de juliol de 2023 - "Delegacions Consells sectorials"

1.17.- Donar compte del decret núm. 1557 de 06 de juliol de 2023 - "Composició Comissió de Patrimoni" 

1.18.- Modificació de crèdit 14/2023. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Exp. 2023/002492

El Ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa i des d'Olesa Ràdio emissora municipal (90.1 F.M. i www.olesaradio.cat).