16/04/24

El Canal intern d'alertes, la via per denunciar possibles males pràctiques a l’administració local

Aquest canal electrònic garanteix la confidencialitat i l'anonimat de la persona que comunica possibles casos de mala praxi de l’administració local

Image
Bàner Canal intern d'alertes

Imatge institucional del Canal intern d'alertes de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ofereix a la ciutadania una eina que permet denunciar conductes irregulars que es puguin produir a l'administració municipal. Es tracta del Canal intern d’alertes (fins fa poc anomenat Bústia ètica), que permet que qualsevol persona i/o personal de la corporació posi en coneixement de l’Ajuntament conductes que suposadament resultin contràries al dret o bé als principis ètics i de bon govern. 

L’objectiu és que la gestió municipal es desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració, i suposa un pas més de l’Ajuntament d’Olesa en l’aposta per la transparència de la gestió municipal i les pràctiques de bon govern. 

Aquest canal electrònic garanteix la confidencialitat i l'anonimat de la persona que comunica possibles casos de mala praxi de l’administració local, com podrien ser, per exemple, situacions de conflictes d'interessos, tràfic d'influències o manca de confidencialitat, entre altres. D’aquesta manera, compleix amb la Llei 2/2023 de protecció de les persones que informin sobre infraccions de normatives i de lluita contra la corrupció.

No es tracta d’un canal per formular queixes i suggeriments, per al qual l’Ajuntament d’Olesa ja disposa d’un tràmit específic que es pot presentar de forma presencial a l’OAC o bé de manera telemàtica a través del web municipal.

L’organització, ús i funcionament del Canal intern d’alertes es regeix per un reglament específic que va aprovar l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i, supletòriament, per l’Ordenança municipal de Transparència i Administració Electrònica aprovada el 2018.

Les alertes comunicades han de complir els següents requisits:

  • Han de descriure els fets i circumstàncies amb el detall suficient per facilitar la identificació de l’acció o omissió imputable a l’Ajuntament, per tal de poder realitzar les tasques de comprovació i investigació dels esmentats fet. 
  • Cal incloure-hi la màxima informació i proporcionar tota la documentació de què es disposi sobre els fets comunicats. El canal permet adjuntar documents, vídeos o fotografies. 
  • Han d’existir motius raonables per pensar que la informació és veraç i no comunicar actuacions fonamentades únicament en opinions, ni comunicacions genèriques o de mala fe, ja que es pot incorre en alguna responsabilitat civil, penal o administrativa per aquesta actuació.
  • No s’admetran les comunicacions mancades de fonament, que siguin notòriament falses o que no tinguin relació amb l’objecte del Canal intern d'alertes. 
  • Tampoc les que evidenciïn l'existència d’una infracció administrativa o il·lícit penal, que suspendrien les actuacions i farien que es donés compte a l’òrgan competent.
  • També queda prohibit formular comunicacions amb una finalitat diferent de la que preveu o que vulnerin de qualsevol manera els drets fonamentals a l’honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de terceres persones o que siguin contràries a la dignitat de la persona, o a la protecció de dades.

Les comunicacions també s’admetran de manera presencial a l'Ajuntament d'Olesa sol·licitant una cita per a una reunió amb la Comissió gestora (en el termini de 7 dies); al telèfon de l’Ajuntament 93 778 00 50, o bé per correu electrònic a bustiaetica@olesademontserrat.cat

Un cop enviada la comunicació, la persona alertadora rebrà, com a justificant de recepció, un codi numèric. Aquest codi serà necessari per continuar accedint al canal de comunicació i, per tant, és imprescindible conservar-lo. Com a part del sistema de protecció de la persona que ha fet la comunicació, l’aplicació no enviarà missatges per cap altre mitjà, encara que la persona hagi optat per identificar-se i facilitar les dades de contacte.

La persona que ha alertat d’una mala praxi ha de fer seguiment de la comunicació tramitada per poder facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets. En cas que no respongui als possibles requeriments d’informació relacionada en els terminis que s’estableixin, les actuacions podrien quedar arxivades.

Un cop admesa la comunicació, l’òrgan gestor del Canal intern d'alertes comprovarà els fets mitjançant les tasques d’investigació que siguin procedents. En tot cas, es contrastaran els fets comunicats amb la persona o la unitat organitzativa a la qual s’atribueixin. Les tasques d'investigació es faran en el termini més breu possible i, com a norma general, en un període no superior als tres mesos a partir de l’acusament de recepció.

Un cop feta la comprovació, la Comissió gestora del Canal emetrà l’informe corresponent, on constarà si es considera que la conducta és contrària al dret, als principis o a les regles ètiques i de bon govern. 

Aquesta comissió està formada per sis persones (Secretaria; Gerència; cap de Recursos Humans; un/a tècnic/a superior en dret; cap d'Àrea d'Economia, i cap de Departament d’Innovació i Qualitat. En el seu informe proposarà les mesures de millora en la gestió pública que consideri adequades i, si s’escau, les recomanacions corresponents.

La comissió també podrà proposar la incoació d'expedients administratius per restaurar la legalitat alterada, adoptar mesures sancionadores o disciplinàries (que seran valorades de conformitat amb el procediment legalment establert) o comunicar a la fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d'un fet il·lícit de caràcter penal.

Per accedir al Canal intern d'alertes, cliqueu el baner.

Baner Canal intern d'alertes