Oferta pública - estabilització de l'ocupació temporal

Tècnic/a transició escola-treball

Resolt
13/10/2022
Tipus de personal
Personal laboral fic
Grup de classificació/titulació
A2
Titulació requerida
Titulació acadèmica mínima de títol universitari de grau, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a, diplomat/a universitari/ària o equivalent
Informació addicional

PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL

Places: UNA plaça/es de TÈCNIC/A TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL, classe tècnica, categoria de grau mitjà, del grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             TÈCNIC/A TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL

Relació jurídica:          Personal laboral fix

Grup de classificació: A2

Retribucions:              Salari base grup titulació A2; CD nivell 22; complement específic anual 4.661,58 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol universitari de grau, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a, diplomat/a universitari/ària o equivalent
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: del 4 al 13 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 català
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen. 

 

 Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

17/11/2022 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses, així com el dia i lloc de l'entrevista personal:

  

ENTREVISTES

Dia: 12 de desembre de 2022
Hora: Segons l’horari que es publicarà prèviament al web municipal
Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

 

02/12/2022 Es fa pública la designació nominal del titular i suplent de vocal del tribunal, designats per l'Escola d'administració pública de Catalunya:

 

Vocals:

Titular:       Imma Bach Arús

Suplent:     Marina Pérez Jiménez

 

Així mateix, s'informa dels horaris de les entrevistes:

 

ENTREVISTES

Dia: 12 de desembre de 2022
Lloc: Sala de juntes (1a planta) Ajuntament d'Olesa de Montserrat

 

HORAASPIRANT
11.40NADAL GALLOFRÉ IRENE
12.00PINYOL DOLADER ELISABET

 

04/05/2023 S’ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

 

18/09/2023 S'ha publicat l'esmena de resultats del procés selectiu. Aquesta esmena no altera l’ordre de les candidatures proposades.

Lloc proves
Casa de Cultura
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
12/12/2022

Entrevistes. Hora: a partir de les 11.00 h Lloc: Sala de juntes (1a planta) Ajuntament d'Olesa de Montserrat

 • Data de la prova: 12/12/2022
 • Descripció:

  Entrevistes. Hora: a partir de les 11.00 h Lloc: Sala de juntes (1a planta) Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
27/04/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria PS 1 plaça Tècnic/a transició escola-treball Bases específiques i convocatòria PS 1 plaça Tècnic/a transició escola-treball
27/04/2023 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització
27/04/2023 Convocatòria Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització) Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització)
27/04/2023 Convocatòria Llista provisional i definitiva admesos/es i exclosos/es PS 1 plaça de Tècnic/a transició escola-treball Llista provisional adm_excl PS 1 plaça Tècnica transició escola treball
04/05/2023 Resultats Fase concurs i finals Resultats mèrits del procés de Tècnic/a de Transició Escola-Treball Resultats mèrits del procés de Tècnic/a de Transició Escola-Treball
18/09/2023 Resultats Fase concurs i finals Esmena resultats mèrits del procés de Tècnic/a de Transició Escola-Treball Esmena resultats mèrits del procés de Tècnic/a de Transició Escola-Treball