Borses de treball

TÈCNIC/A SUPERIOR EQUITAT EN EL TREBALL

Resolt
30/10/2023
Tipus de personal
Personal temporal
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Llicenciatura o grau universitari
Informació addicional

Procés selectiu per a la creació d’una Borsa de treball del perfil de TÈCNIC/A SUPERIOR D’EQUITAT EN EL TREBALL, que servirà per cobrir possibles necessitats amb caràcter temporal mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors/es o funcionaris/àries propis/es de l’Ajuntament.

 

Descripció de lloc de treball

Denominació:             TÈCNIC/A SUPERIOR D’EQUITAT EN EL TREBALL

Grup de classificació / titulació: A1

Règim: funcionari interí / laboral temporal

Retribució bruta mensual: Salari base subgrup A1; CD Nivell de destí: 24; CE: 465,57€

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació oficial de Llicenciatura o Grau Universitari.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb allò que s’estableix a la base general quarta, que s’haurà d’aportar en el moment de presentar la instància.

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 8144, de data 29 de maig de 2020 i per les bases específiques i convocatòria.

 

Termini de presentació d’instàncies: de l’11 al 30 d’octubre de 2023 (ambdós inclosos)

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt 
 • Titulació exigida per a l’accés al subgrup A1
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Totes les candidatures han de generar l’autoliquidació de taxa de drets d’examen. Per fer-ho, cal anar al catàleg de tràmits del web municipal, anar a tràmits per departaments i seleccionar Recursos Humans. A continuació haureu d’emplenar el formulari i el concepte a liquidar, indicant en el desplegable el grup o subgrup al que pertany la plaça a què opteu. En el cas que us trobeu en situació de desocupació, seleccioneu la reducció per tal que l’autoliquidació surti a 0,00€, triant aquesta opció al desplegable.

 

Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen, on també podreu fer el pagament en línia.

 

Aquelles persones que emetin una autoliquidació amb reducció per estar exemptes del pagament han de justificar la situació de desocupació aportant, en el moment de tramitar la sol·licitud, la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). 

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

13/02/2024 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses, així com la composició del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

20/02/2024 S'ha publicat els resultats de la Prova 1.

 

Aquesta convocatòria resta DESERTA.

Lloc proves
Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n)
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
25/03/2024

Hora:    09:00 h

Lloc:     Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

Proves:  inicialment previstes 1, 2 i 3

 • Data de la prova: 25/03/2024
 • Descripció:

  Hora:    09:00 h

  Lloc:     Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

  Proves:  inicialment previstes 1, 2 i 3

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
10/10/2023 Convocatòria Bases reguladores i convocatòria PS Borsa Tècnic/a equitat II Bases reguladores i convocatòria PS Borsa Tècnic/a equitat II
10/10/2023 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable Model sol·licitud i declaració responsable
13/02/2024 Fase admissió Llista provisional i definitiva admesos/es i exclosos/es Llista provisional i definitiva admesos/es i exclosos/es