Oferta pública

TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIU GENERAL / HISTÒRIC (1 PLAÇA)

Resolt
19/09/2023
Tipus de personal
Funcionari de carrera
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Llicenciatura o grau en l’àmbit de les Ciències Socials, Jurídiques o Humanitats
Informació addicional

Procés selectiu per proveir en propietat una plaça de Tècnic/a superior d’arxiu general i històric, escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, classe de comeses especials, categoria tècnica superior, grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació:             Tècnic superior Arxiu

Grup de classificació:  A1

Règim:                       Funcionari de carrera

Retribució bruta:         Salari base subgrup A1; CD Nivell: 24; CE anual: 1.826,02€

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol universitari de grau en l’àmbit de les Ciències Socials, Jurídiques o Humanitats 
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 8144, de data 29 de maig de 2020 i per les bases específiques i convocatòria.

 

Període de presentació d’instàncies: del 31 d’agost al 19 de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Titulació d’accés a la plaça
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt 
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 

 

Registre: la sol·licitud es pot registrar telemàticament a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Totes les candidatures han de generar l’autoliquidació de taxa de drets d’examen. Per fer-ho, cal anar al catàleg de tràmits del web municipal, anar a tràmits per departaments i seleccionar Recursos Humans. A continuació haureu d’emplenar el formulari i el concepte a liquidar, indicant en el desplegable el grup o subgrup al que pertany la plaça a què opteu. En el cas que us trobeu en situació de desocupació, seleccioneu la reducció per tal que l’autoliquidació surti a 0,00€, triant aquesta opció al desplegable.

Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen, on també podreu fer el pagament en línia.

 

Aquelles persones que emetin una autoliquidació amb reducció per estar exemptes del pagament, han de justificar la situació de desocupació aportant, en el moment de tramitar la sol·licitud, la vida laboral i el document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). 

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

09/10/2023 S'ha publicat la llista provisional, que esdevé DEFINITIVA de persones aspirants admeses i excloses, així com la composició del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

31/10/2023 S'ha publicat els resultats de les proves 1 i 2. Es convoca a les persones que hagin superat les proves eliminatòries anteriors a la realització de les proves psicotècniques i entrevista competencial.

 

13/11/2023 S'ha publicat els resultats de les proves 3 i 4.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i específiques abans del dia 27 de novembre de 2023.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a  processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament

L’experiència s’acredita amb l’informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d’instàncies. I, a més: 

 • L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida.
 • L’experiència professional a l’empresa privada s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l’experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball. 

 

30/11/2023 S'ha publicat els resultats dels mèrits i finals del procés selectiu.

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
26/10/2023

Hora:     09:00 h

Lloc:      Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26

Proves:  Inicialment previstes Prova 1 i Prova 2

09/11/2023

Hora:     09:30 h

Lloc:      1a planta Ajuntament d’Olesa de Montserrat 

               Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n

Proves:  Inicialment previstes Prova 3 i Prova 4

 • Data de la prova: 26/10/2023
 • Descripció:

  Hora:     09:00 h

  Lloc:      Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26

  Proves:  Inicialment previstes Prova 1 i Prova 2

 • Data de la prova: 09/11/2023
 • Descripció:

  Hora:     09:30 h

  Lloc:      1a planta Ajuntament d’Olesa de Montserrat 

                 Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n

  Proves:  Inicialment previstes Prova 3 i Prova 4

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
30/08/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria Bases específiques i convocatòria PS 1 plaça Tècnic/a superior d'arxiu
30/08/2023 Convocatòria Model de sol·licitud i declaració responsable Model de sol·licitud i declaració responsable T. superior arxiu
09/10/2023 Admissió candidatures Llista provisional i definitiva admesos/es i exclosos/es Llista provisional i definitiva admesos/es i exclosos/es
31/10/2023 Fase oposició Resultats parcials (proves 1 i 2) Resultats parcials (proves 1 i 2)
13/11/2023 Fase oposició Resultats parcials (proves 3 i 4) Resultats parcials (proves 3 i 4) PS TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIU
13/11/2023 Fase concurs Formulari autovaloració de mèrits Formulari autovaloració de mèrits
30/11/2023 Fase concurs Resultats concurs de mèrits i finals Resultats concurs de mèrits i finals