Borses de treball

Tècnic/a mitjà de mobilitat

Resolt
25/01/2023
Tipus de personal
Personal temporal
Grup de classificació/titulació
A2
Titulació requerida
Titulació acadèmica mínima de títol de llicenciatura, grau universitari o equivalent
Informació addicional

Procés selectiu per a la creació d’una Borsa de treball del perfil de tècnic/a mitjà/na de mobilitat que servirà per cobrir possibles necessitats de personal laboral temporal o nomenaments d’interinitat, mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors/es o funcionaris/àries propis/es de l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

Descripció de lloc de treball:

Denominació:  tècnic mitjà/na de mobilitat          

Grup de classificació: A2

Retribucions: salari base grup classificació A2; CD nivell 23; CE anual 6.124,72 €

Funcions: les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

El règim de retribucions i la dedicació de la jornada estaran sotmeses a les característiques de les vacants que es vagin produint en cada moment. 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de llicenciatura, grau universitari o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició que es regirà per les bases generals publicades al DOGC núm. 8144 de data 29 de maig de 2020.

Període de presentació d’instàncies: del 6 al 25 de gener de 2023 ambdós inclosos.

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Titulació acadèmica mínima exigida
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Nivell C1 català

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 = 21,85€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant no eximeix de l’obligació del seu pagament.

L'Ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquí.

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €.

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

19/01/2023 A conseqüència d’una incidència tècnica produïda el passat divendres 13 de gener de 2023 no funciona el registre telemàtic d’instàncies i presentació de documentació (Registre OAC).

Per aquest motiu es preveu ampliar els terminis pels dies que hagi estat inoperatiu aquest servei únicament d’aquells tràmits amb termini no vençut a la data de la incidència. Disculpeu les molèsties.

27/02/2023 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

Dia: 10 de març de 2023
Hora: 9.00 h
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Proves 1 i 2

03/03/2023 S'informa a les persones aspirants que, corregida la Prova 1 es convocarà a les persones que l'hagin superada a la realització de la Prova 2. Entrevista personal, que es preveu a partir de les 19 h del mateix dia, en l'horari que estableixi el tribunal qualificador en el moment de facilitar els resultats.

03/03/2023 Es comunica el nomenament dels membres del tribunal (titular i suplent) designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, als efectes d’abstenció i recusació:

Titular:       Sra. Isabel Ana Garrido González  

Suplent:     Sra. M.Isabel Asensio Boza 

17/03/2023 S'ha fet públic els resultats de les Proves 1 i 2.

Inici i desenvolupament de la fase de concurs: 

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals abans del dia 31 de març de 2023.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies, i adjuntant el següent: 

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

13/04/2023 S'ha publicat els resultats finals del procés selectiu.

Lloc proves
Casa de Cultura
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
10/03/2023

A la fase oposició s'estableix la prova pràctica i l'entrevista personal. 

31/03/2023

El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat

 • Data de la prova: 10/03/2023
 • Descripció:

  A la fase oposició s'estableix la prova pràctica i l'entrevista personal. 

 • Data de la prova: 31/03/2023
 • Descripció:

  El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
14/04/2023 Convocatòria Bases i convocatòria de la borsa de treball tècnic/a mitjà/ana de mobilitat Bases i convocatòria borsa de treball tècnic/a mitjà/ana de mobilitat.
14/04/2023 Convocatòria Llistat provisional i definitiu persones admeses i excloses borsa treball tècnic/a mitjà/ana de mobilitat. Llistat provisional i definitiu persones admeses i excloses borsa de treball tècnic/a mitjà/na de mobilitat.
14/04/2023 Resultat provisional Resultats prova 1 i 2 del procés selectiu borsa de treball tècnic/a mitjà/ana de mobilitat. Resultat prova 1 i 2 borsa de treball tècnic/a mitjà/ana de mobilitat.
14/04/2023 Resultat definitiu Resultat final del procés selectiu borsa de treball tècnic/a mitjà/ana de mobilitat Resultat final del procés selectiu borsa de treball tècnic/a mitjà/ana de mobilitat
14/04/2023 Fase concurs Document autovaloració de mèrits Formulari autovaloració de mèrits.