Borses de treball

PSICÒLEG/PSICÒLOGA SERVEI ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LA DONA (SIAD)

Resolt
17/10/2023
Tipus de personal
personal temporal
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Llicenciatura o grau en Psicologia
Informació addicional

Procés selectiu per a la creació d’una Borsa de treball del perfil de PSICÒLOGA DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA (SIAD), que servirà per cobrir possibles necessitats amb caràcter temporal mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors/es o funcionaris/àries propis/es de l’Ajuntament.

 

Descripció de lloc de treball

Denominació:             PSICÒLOGA SIAD

Grup de classificació / titulació: A1

Règim: funcionari interí / laboral temporal

Retribució bruta mensual: Salari base subgrup A1; CD Nivell de destí: 26; CE: 781,92€

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació oficial de Grau Universitari o Llicenciatura en PSICOLOGIA o equivalent i tenir l’acreditació corresponent per poder exercir.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb allò que s’estableix a la base general quarta, que s’haurà d’aportar en el moment de presentar la instància.
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 8144, de data 29 de maig de 2020 i per les bases específiques i convocatòria.

 

Termini de presentació d’instàncies: del 28 de setembre al 17* d’octubre de 2023 (ambdós inclosos)

*Aquest termini s'ha ampliat en 15 hores amb motiu d'una incidència tècnica que afectava el registre d'entrada.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt 
 • Titulació exigida per a l’accés al subgrup A1 (Psicologia)
 • Documentació que acrediti estar col·legiat/da al COPC, que autoritza a l’exercici 
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Totes les candidatures han de generar l’autoliquidació de taxa de drets d’examen. Per fer-ho, cal anar al catàleg de tràmits del web municipal, anar a tràmits per departaments i seleccionar Recursos Humans. A continuació haureu d’emplenar el formulari i el concepte a liquidar, indicant en el desplegable el grup o subgrup al que pertany la plaça a què opteu. En el cas que us trobeu en situació de desocupació, seleccioneu la reducció per tal que l’autoliquidació surti a 0,00€, triant aquesta opció al desplegable.

 

Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen, on també podreu fer el pagament en línia.

 

Aquelles persones que emetin una autoliquidació amb reducció per estar exemptes del pagament han de justificar la situació de desocupació aportant, en el moment de tramitar la sol·licitud, la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). 

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

26/10/2023 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com la composició del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

06/11/2023 S'ha previst un canvi de data de les proves selectives, que es formalitzarà en la llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

13/11/2023 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses, així com la modificació del dia de les proves selectives al 22 de novembre de 2023.

 

01/12/2023 S'ha publicat els resultats de la Fase d'oposició. 

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i específiques, fins el dia 19 de desembre de 2023.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a  processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament

L’experiència s’acredita amb l’informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d’instàncies, i a més, certificacions dels òrgans competents amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida.

 

22/12/2023 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
22/11/2023

Hora:     09:00 h

Lloc:     Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

Proves: inicialment previstes 1, 2 i 3

 • Data de la prova: 22/11/2023
 • Descripció:

  Hora:     09:00 h

  Lloc:     Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

  Proves: inicialment previstes 1, 2 i 3

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
28/09/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria PS Borsa Psicòloga SIAD Bases específiques i convocatòria PS Borsa Psicòloga SIAD
28/09/2023 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable Model sol·licitud i declaració responsable
28/09/2023 Convocatòria Declaració jurada delictes sexuals Declaració jurada delictes sexuals
26/10/2023 Fase d'admissió Llista provisional admesos/es i exclosos/es Llista provisional admesos/es i exclosos/es
13/11/2023 Fase admissió Llista definitiva admesos/es i exclosos/es Llista definitiva admesos/es i exclosos/es
01/12/2023 Fase de concurs Formulari autovaloració de mèrits Formulari autovaloració de mèrits
01/12/2023 Fase oposició Resultats proves 1, 2 i 3 Resultats proves 1, 2 i 3
22/12/2023 Fase concurs, de resultats i de constitució de Borsa Resultats Fase concurs mèrits i finals Resultats Fase concurs mèrits i finals
 • Data de publicació: 01/12/2023
 • Fase: Fase oposició
 • Descripció: Resultats proves 1, 2 i 3
 • Document: Resultats proves 1, 2 i 3
 • Data de publicació: 22/12/2023
 • Fase: Fase concurs, de resultats i de constitució de Borsa
 • Descripció: Resultats Fase concurs mèrits i finals
 • Document: Resultats Fase concurs mèrits i finals