Borses de treball

PROFESSOR/A MÚSICA ESPECIALITAT FLAUTA TRAVESSERA I FLABIOL

Resolt
04/09/2023
Tipus de personal
Funcionari interí o laboral temporal
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Doble titulació: títol superior de flauta travessera i grau mig de flabiol
Informació addicional

Procés selectiu d’URGÈNCIA per a la creació d’una Borsa de treball del perfil de PROFESSOR/A DE MÚSICA ESPECIALITAT FLAUTA TRAVESSERA I FLABIOL, que servirà per cobrir possibles necessitats amb caràcter temporal mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors/es o funcionaris/àries propis/es de l’Ajuntament.

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: PROFESSOR/A DE MÚSICA (Especialitat flauta travessera i flabiol)

Grup de titulació: A1

Règim: laboral temporal o funcionari/ària interí/na

Jornada de treball a temps parcial (25%)

Retribucions: 457,05€ bruts mensuals, més part proporcional de pagues extraordinàries

 

Requisits: 

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 1. Estar en possessió del títol superior de flauta travessera i del títol de grau mig de flabiol
 2. Aportar certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual
 3. Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Taxa reguladora: No s’estableix

 

Període de presentació de sol·licituds: Del 24 d’agost al 4 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

 

Documentació a presentar: 

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable), degudament emplenats i signats.
 • Títols acadèmics per accedir al lloc o plaça
 • Certificat inexistència delictes de naturalesa sexual o declaració jurada
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 Català 
 • Acreditació dels mèrits que es vulguin al·legar a la fase de concurs 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

En el cas que no us pugueu descarregar el certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual, cal que empleneu i signeu la declaració jurada que autoritza a l’ajuntament a consultar les vostres dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

 

19/09/2023 S'ha publicat els resultats finals del procés selectiu.

Lloc proves
Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
13/09/2023

Hora: 09:00 h      

Prova: 1 Entrevista curricular

Cognoms, nom
FUSTÉ DUCH MARTÍ

 

 • Data de la prova: 13/09/2023
 • Descripció:

  Hora: 09:00 h      

  Prova: 1 Entrevista curricular

  Cognoms, nom
  FUSTÉ DUCH MARTÍ

   

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
23/08/2023 Convocatòria Bases i convocatòria PS urgència Professor/a música especialitat flauta travessera i flabiol Bases i convocatòria PS urgència Professor/a música especialitat flauta travessera i flabiol
23/08/2023 Convocatòria Model de sol·licitud i declaració responsable Model de sol·licitud i declaració responsable
23/08/2023 Convocatòria Declaració jurada inexistència delictes naturalesa sexual Declaració jurada inexistència delictes naturalesa sexual
19/09/2023 Resultats finals Resultats Prova 1, Fase concurs i Borsa de treball Resultats Prova 1, Fase concurs i Borsa de treball