Borses de treball

ORIENTADOR/A LABORAL

Resolt
15/01/2024
Tipus de personal
Funcionari interí o laboral temporal
Grup de classificació/titulació
A2
Titulació requerida
Diplomatura o Grau universitari de la branca de les ciències socials
Informació addicional

Procés selectiu d’URGÈNCIA per a la creació d’una Borsa de treball del perfil de TÈCNIC/A ORIENTADOR/A LABORAL, per cobrir una vacant per programa dins del Programa Treball i Formació i per altres possibles necessitats de personal amb característiques similars.

Les contractacions que se’n derivin estaran subjectes a les condicions del Programa Treball i Formació en el cas que estiguin subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

 

Descripció de lloc de treball

Denominació:  TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’ORIENTACIÓ LABORAL

Grup de classificació / titulació: A2

Tipus de personal: funcionari interí / laboral temporal

Retribució bruta mensual: 1.973,48€, més la part proporcional de pagues extraordinàries.

Data prevista d’incorporació: 1 de febrer de 2024

Durada del contracte:  6 mesos

 

Funcions principals:

 • Fer seguiment del personal contractat a través del Programa Treball i Formació 2023
 • Introduir les dades al programa Galileu
 • Coordinació amb les persones referents de cada Departament per fer un seguiment adequat. 
 • Preparar les entrevistes d’orientació. 
 • Treballar tècniques de recerca de feina amb el grup.
 • Cerca de recursos per elaborar l’itinerari individualitzat.
 • Treballar les competències individualment. 
 • Assegurar que els coneixements i tècniques treballades s’assoleixen. 
 • Coordinació amb la persona responsable del Programa per assolir els objectius establerts. 
 • Elaborar els informes individualitzats de les accions realitzades per la seva justificació.
 • Qualsevol altra tasca que es pugui encomanar per part del/de la cap de servei corresponent, superior jeràrquic o responsable immediat en relació a les funcions assignades al lloc de treball.

 

Requisits:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractat internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. 
 2. Haver complert 16 anys d’edat i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
 3. Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
 4. No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública. 
 5. Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents. 

  En el cas de no tenir l’acreditació corresponent, la persona aspirant serà convocada per a la realització d’una prova, que de no superar-se, comportaria la seva exclusió del procés.

 6. Estar en possessió de la titulació oficial de Diplomatura o Grau universitari de la branca de les ciències socials
 7. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana del nivell B2 o superior. 

 

Procés selectiu: 

El sistema de selecció serà el de concurs. Reviseu el procediment d’acreditació de mèrits a la base cinquena.

 

Termini de presentació d’instàncies: del 30 de desembre de 2023 al 15 de gener de 2024 (ambdós inclosos)

 

Documentació:

 • Model de sol·licitud i declaració responsable
 • DNI o document identificatiu
 • Títol de Diplomatura o Grau universitari en la branca de les ciències socials
 • Documentació acreditativa del nivell de suficiència (nivell C1 o superior) per tal de quedar exempt de la realització de la prova de nivell
 • Currículum vitae 
 • Justificants acreditatius dels mèrits al·legats
 • Excel amb autovaloració dels mèrits al·legats per al concurs de mèrits. En el cas de presentació de la sol·licitud de forma presencial o per correu administratiu, caldrà fer-lo arribar en format digital a la bústia de correu: processosselectius@olesademontserrat.cat

 

Registre

Preferiblement, la presentació i el lliurament de la documentació es farà de forma telemàtica, a través del tràmit Instància General, clicant el següent enllaç Carpeta tràmits (olesademontserrat.cat)

De forma excepcional, es podrà tramitar la sol·licitud presencial en format paper sol·licitant cita prèvia a l’OAC: Cita prèvia - Ajuntament d'Olesa de Montserrat

 

Taxa de drets d’examen: no s’estableix.

 

Consulteu les bases reguladores d’aquest procés selectiu. 

 

16/01/2024 S'ha publicat els resultats de la Fase d'admissió.

 

18/01/2024 S'ha publicat els resultats del procés selectiu

 

Data de la prova Descripció
Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
29/12/2023 Convocatòria Bases reguladores procés selectiu Borsa Orientador/a laboral Bases reguladores procés selectiu Borsa Orientador/a laboral
29/12/2023 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable Model sol·licitud i declaració responsable
29/12/2023 Convocatòria Formulari autovaloració de mèrits Formulari autovaloració de mèrits Orientador/a laboral
16/01/2024 Fase admissió Resultats Fase admissió Resultats Fase admissió PS Borsa Orientador/a laboral
18/01/2024 Resultats finals Resultats finals procés selectiu Resultats finals procés selectiu PS Orientador/a laboral