Borses de treball

MONITOR/A LLEURE I ESPORT

Resolt
24/07/2023
Tipus de personal
Funcionari interí o laboral temporal
Grup de classificació/titulació
C1
Titulació requerida
Batxillerat o equivalent
Informació addicional

Procés selectiu d’URGÈNCIA per a la creació d’una Borsa de treball del perfil de MONITOR/A DE LLEURE I ESPORT que servirà per cobrir possibles necessitats amb caràcter temporal de llocs de treball de característiques similars, mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors/es o funcionaris/àries propis/es de l’Ajuntament.

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: MONITOR/A LLEURE / ESPORT

Grup de classificació: C1

Règim: laboral temporal o funcionari/ària interí/na

El règim de retribucions i la dedicació de la jornada estaran sotmeses a les característiques de les vacants que es vagin produint en cada moment.

 

Característiques del “Projecte transformador”

 • Necessitat de contractació inicial: 2 llocs de treball Monitor lleure, especialitat esportiva
 • Règim jornada: parcial 57,14 % (20 hores setmanals en horari de tarda, en funció del calendari d’activitats)
 • Retribució bruta mensual: 793,61€, més la part proporcional de pagues extraordinàries.
 • Durada del projecte: nomenament interí del 28/08/2023 al 31/12/2024
 • Funcions:
  • Localitzar a l’espai públic joves que puguin estar interessats en l’esport com a forma d’ocupar el temps lliure
  • Treballar amb entitats esportives, juntament i sota la supervisió del Tècnic titulat en CAFE, per preparar l’acollida de joves de 12 a 18 anys
  • Preparar els materials, recursos i infraestructura necessàries per garantir el desenvolupament del programa d’activitats
  • Dinamitzar activitats esportives i de lleure en l’espai públic: pavellons, pistes de barri, etc
  • Vetllar pel correcte ús del material i de l’espai
  • Altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes
 • Objectius: 
  • Reduir l’abandonament de l’esport per part de joves de 12 a 18 anys
  • Incorporar joves d’aquestes edats, que no s’han plantejat la pràctica de l’activitat física i de l’esport com a lleure
 • Perfil desitjat: 
  • Joves entre 20 i 30 anys, que puguin acreditar almenys 8 anys practicant un esport d’equip

Requisits: 

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 1. Estar en possessió de la titulació mínima de batxillerat o equivalent.
 2. Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 3. Tenir el carnet de monitor esportiu, monitor de lleure o director de lleure
 4. Aportar certificat o declaració jurada d’inexistència de delictes de naturalesa sexual.
 5. Prendre el compromís d’inscriure’s al ROPEC o al ROPEL, segons correspongui, en el cas de ser seleccionat per al lloc de treball.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Taxa reguladora: No s’estableix

 

Període de presentació de sol·licituds: Del 13 al 24 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

 

Documentació a presentar: 

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable), degudament emplenats i signats.
 • Títol acadèmic per accedir al lloc o plaça
 • Títol de monitor/a de lleure / director/a de lleure / monitor/a esportiu
 • Certificat inexistència delictes de naturalesa sexual o declaració jurada
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 Català 
 • Acreditació dels mèrits que es vulguin al·legar a la fase de concurs 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

En el cas que no us pugueu descarregar el certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual, cal que empleneu i signeu la declaració jurada que autoritza a l’ajuntament a consultar les vostres dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

26/07/2023 S'ha fet pública la llista de persones admeses i excloses i s'ha determinat el dia, hora i lloc de la prova de nivell de català.

 

18/08/2023 S'ha publicat els resultats finals.

 

06/09/2023 S'ha publicat una esmena de resultats que no afecta l'ordre de la Borsa.

 

Lloc proves
Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
27/07/2023

Prova de nivell de català C1

Lloc:  Casa de Cultura Adreça:  Carrer Salvador Casas, 26

Hora: 10:00 h

28/07/2023

Prova 1 i Prova 2

Lloc:  Casa de Cultura Adreça:  Carrer Salvador Casas, 26

Hora: 09:00 h 

 • Data de la prova: 27/07/2023
 • Descripció:

  Prova de nivell de català C1

  Lloc:  Casa de Cultura Adreça:  Carrer Salvador Casas, 26

  Hora: 10:00 h

 • Data de la prova: 28/07/2023
 • Descripció:

  Prova 1 i Prova 2

  Lloc:  Casa de Cultura Adreça:  Carrer Salvador Casas, 26

  Hora: 09:00 h 

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
12/07/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria Bases específiques i convocatòria
12/07/2023 Convocatòria Model de sol·licitud i declaració responsable Model de sol·licitud i declaració responsable
12/07/2023 Convocatòria Declaració jurada inexistència delictes naturalesa sexual Declaració jurada inexistència delictes naturalesa sexual
26/07/2023 Convocatòria Llista de persones admeses i excloses PS d'urgència borsa de treball de monitor/a lleure i esport Llista de persones admeses i excloses PS d'urgència borsa de treball de monitor/a lleure i esport
18/08/2023 Resultats Resultats Finals PS Borsa urgència monitor/es lleure i esport Resultats Finals PS Borsa urgència monitor/es lleure i esport
06/09/2023 Resultats Esmena resultats Finals PS Borsa urgència monitor/es lleure i esport Esmena resultats Finals PS Borsa urgència monitor/es lleure i esport