Oferta pública

EDUCADOR/A SOCIAL (3 PLACES)

Resolt
06/06/2023
Tipus de personal
Personal laboral
Grup de classificació/titulació
A2
Titulació requerida
Diplomatura o grau en Educació Social o equivalent
Informació addicional

Procés selectiu per proveir en propietat tres places d'Educador/a social, categoria de tècnics de grau mitja, del grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball: 

Denominació: Educador/a Social

Grup de classificació: A2

Règim: personal laboral fix

Retribució bruta mensual: SB A2; CD Nivell de destí: 23; CE: 667,46 €

Funcions:  Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació mínima de Diplomatura o grau en Educació Social, o equivalent, i/o acreditació de l'habilitació per a l'exercici segons allò determinat a la disposició transitòria quarta de la llei 15/1996, de 15 de novembre, de Creació del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya.
 • Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

Recordem que, en conseqüència de la Llei 26/2015 de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l’Adolescència, tothom que tingui contacte habitual amb menors en el marc de la seva activitat, està obligat a acreditar no estar condemnat per cap delicte de llibertat i indemnitat sexual

 

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 8144, de data 29 de maig de 2020 i per les bases específiques i convocatòria.

 

Període de presentació d’instàncies: del 18 de maig de 2023 al 6 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt 
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual o declaració responsable / autorització per consultar el Registre de Delinqüents sexuals
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. 

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

07/07/2023 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com la composició nominal del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives.

S'obre un termini de 10 dies hàbils per al·legacions i esmenes a la llista provisional.

 

01/08/2023 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses, així com la composició nominal dels vocals titular i suplent designats per l'EAPC.

 

29/09/2023 S'ha publicat els resultats de les proves 1, 2 i 3.

Les persones que hagin superat les proves eliminatòries anteriors resten convocades a la realització de les Proves 4 i 5.

 

16/10/2023 S'ha publicat els resultats de les proves 4 i 5.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

 

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits, en els termes previstos a les bases generals i específiques, fins el dia 30 d'octubre de 2023, inclòs.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a  processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament

L’experiència s’acredita amb l’informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d’instàncies. I, a més: 

 • L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida.
 • L’experiència professional a l’empresa privada s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l’experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball. 
 • Per acreditar l’experiència com a empresaris/àries individuals i professionals cal aportar l’alta/baixa a la declaració censal/IAE per justificar si l’activitat és rellevant per a la convocatòria en curs, les declaracions trimestrals de l’IRPF, l’IVA, o bé la declaració anual dels esmentats impostos per justificar l’existència real d’activitat empresarial i la totalitat del seu volum econòmic

 

28/11/2023 S'ha publicat els resultats del concurs de mèrits així com els resultats finals del procés selectiu.

 

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
20/09/2023

Hora: 09:00 h   

Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

Proves:  inicialment previstes 1, 2 i 3   

10/10/2023

Hora:    09:00 h

Lloc:    1a planta ajuntament (Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n)

Proves: Prova 4 (Psicotècnica) i Prova 5 (Entrevista competencial)

 • Data de la prova: 20/09/2023
 • Descripció:

  Hora: 09:00 h   

  Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

  Proves:  inicialment previstes 1, 2 i 3   

 • Data de la prova: 10/10/2023
 • Descripció:

  Hora:    09:00 h

  Lloc:    1a planta ajuntament (Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n)

  Proves: Prova 4 (Psicotècnica) i Prova 5 (Entrevista competencial)

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
17/05/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria Bases específiques i convocatòria PS 3 places d'Educador/a social
17/05/2023 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable (OPO ordinària) Model sol·licitud i declaració responsable (OPO ordinària)
17/05/2023 Convocatòria Declaració responsable delictes de naturalesa sexual Declaració responsable delictes de naturalesa sexual
07/07/2023 Admissió candidatures Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es
01/08/2023 Admissió candidatures LLista definitiva d'admesos/es i exclosos/es LLista definitiva d'admesos/es i exclosos/es
29/09/2023 Fase oposició Resultats parcials (proves 1, 2 i 3) Resultats parcials (proves 1, 2 i 3) PS Educadors/es socials
16/10/2023 Fase oposició Resultats parcials (proves 4 i 5) Resultats parcials (proves 4 i 5)
16/10/2023 Concurs de mèrits Autovaloració de mèrits (Full de càlcul) Autovaloració de mèrits (Full de càlcul)
28/11/2023 Concurs de mèrits Resultats concurs mèrits i finals Resultats concurs mèrits i finals