Oferta pública - estabilització de l'ocupació temporal

Conserge d'escola

Resolt
13/10/2023
Tipus de personal
Personal laboral fix
Grup de classificació/titulació
AP
Titulació requerida
Titulació acadèmica mínima de certificat escolaritat o equivalent.
Informació addicional

PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE CONSERGE D’ESCOLA

 

Places: UNA plaça/es de CONSERGE D’ESCOLA, classe personal d'oficis, categoria d’operari, del grup titulació AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             Conserge d’escola

Relació jurídica:         personal laboral fix

Grup de classificació: AP

Retribucions:              Salari base subgrup AP; CD nivell 14; CE anual 4.758,04 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de certificat escolaritat o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell elemental (B1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: del 3 al 13 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Currículum vitae.
 • Nivell B1 català
 • Certificat delictes naturalesa sexual

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   8,10 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen. 

 

 Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

17/11/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de la prova de català i de l'entrevista personal:

 

PROVA CATALÀ

Dia: 1 de desembre de 2022 
Hora: 10:00 h 
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

28/11/22 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses així com els horaris de les entrevistes:

 

ENTREVISTES

Dia:        1 de desembre de 2022      

Lloc:       Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

                Sala de reunions 1 (1a planta)

Horari:

HORAASPIRANT
9:00AZNAR GUERRERO ANA MARIA
9:20BELOKI I FONTANÉ GAIZKA
9:40BERLANGA CAMPOS ANTONIA
10:00ABRIL ESCOLANO DANIEL
10:20CUBERO FERNANDEZ JOSE MANUEL
10:40GONZALEZ JIMENEZ ANA BELEN
11:00KUONG MEJIA JHON HARRY
11:20ORTIZ COLLADO RAFAEL
11:40RESTIBO VILLAMARIN MARIA CLAUDIA
12:00VIDAL PLANA MARIA CRISTINA
  
12:40CORTADA MATAS JOAQUIN
13:00GAMEZ TORRES JUAN CARLOS
13:20INIESTA ALFONSO ANGEL
13:40JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCO

 

Dia:        2 de desembre de 2022      

Lloc:       Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

                Sala de reunions 1 (1a planta)

Horari:

HORAASPIRANT
9:00MEDINA CATLLA JOSE
9:20SAIZ MESTRES SERGI
9:40SANCHEZ ENAJAS MELANY

 

 

 27/02/2023 S'ha publicat els resultats finals del procés selectiu.

Lloc proves
Casa de Cultura
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
01/12/2022

Prova de català. Hora: 10:00 h Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

01/12/2023

Entrevistes. Hora: a partir de les 9 h. Lloc: Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n) Sala de reunions 1 (1a planta)

 

 • Data de la prova: 01/12/2022
 • Descripció:

  Prova de català. Hora: 10:00 h Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 • Data de la prova: 01/12/2023
 • Descripció:

  Entrevistes. Hora: a partir de les 9 h. Lloc: Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n) Sala de reunions 1 (1a planta)

   

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
11/05/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria PS 1 plaça de Conserge d'escola Bases específiques i convocatòria PS 1 plaça de Conserge d'escola
11/05/2023 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització
11/05/2023 Convocatòria Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització) Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització)
11/05/2023 Convocatòria Declaració jurada delictes sexuals Declaració jurada delictes sexuals
11/05/2023 Convocatòria Llista provisional admeso/es i exclosos/es PS 1 plaça Conserge d'escola Llista provisional admeso/es i exclosos/es PS 1 plaça Conserge d'escola
11/05/2023 Convocatòria Llista definitiva admesos/es i exclosos/es PS 1 plaça de Conserge d'escola Llista definitiva admesos/es i exclosos/es PS 1 plaça de Conserge d'escola
11/05/2023 Convocatòria Resultats finals PS 1 plaça Conserge d'escola Resultats finals PS 1 plaça Conserge d'escola