Oferta pública - estabilització de l'ocupació temporal

Cap de colla d'eletricistes/fontaners

Resolt
13/10/2023
Tipus de personal
Personal funcionari
Grup de classificació/titulació
C2
Titulació requerida
Titulació acadèmica mínima de graduat/a en educació secundària obligatòria, graduat escolar, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà o equivalent.
Informació addicional

PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE CAP DE COLLA D’ELECTRICISTES/FONTANERS 

Places: UNA plaça/es de CAP DE COLLA D’ELECTRICISTES / fontaners, escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, personal d'oficis, del grup titulació C2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             CAP COLLA ELECTRICISTES/FONTANERS

Relació jurídica:          Personal funcionari de carrera

Grup de classificació: C2

Retribucions:              Salari base grup titulació C2; CD nivell 14; complement específic anual 11.646,04 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de graduat/a en educació secundària obligatòria, graduat escolar, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà o equivalent.
 • Estar en possessió del carnet de conduir de classe B
 • Estar en possessió de l’autorització d’instal·lador de baixa tensió
 • Estar en possessió del certificat de nivell elemental (B1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents,

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: del 4 al 13 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Currículum vitae
 • Nivell B1 català
 • Carnet de conduir
 • Carnet d’instal·lador de baixa tensió

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   12,20€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'Ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen.

 

 Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

 

17/11/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses.

 

 

28/11/2022 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de l'entrevista personal:

 

ENTREVISTES

Dia: 30 de novembre de 2022
Lloc: Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)
          Sala de reunions 1 (1a planta)
Horari:
13:40 CECILIA MIGUEL, JORGE
14:00 GAMEZ TORRES JUAN CARLOS

 

 

21/02/2023 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

 

 

01/02/2024 S'ha publicat una esmena dels resultats definitius del procés selectiu.

 

Lloc proves
Ajuntament d'Olesa
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
30/11/2022

Entrevistes. Hora: a partir de les 13.40 h Lloc: Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Sala de reunions 1 )
 

 • Data de la prova: 30/11/2022
 • Descripció:

  Entrevistes. Hora: a partir de les 13.40 h Lloc: Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Sala de reunions 1 )
   

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
02/05/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria PS 1 Cap colla electricistes fontaners Bases específiques i convocatòria PS 1 Cap colla electricistes fontaners
02/05/2023 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització
02/05/2023 Convocatòria Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització) Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització)
02/05/2023 Fase admissió Llista provisional admesos/es i exclosos/es PS 1 plaça Cap de Colla d'electricistes i fontaners Llista provisional admesos/es i exclosos/es PS 1 plaça Cap de Colla d'electricistes i fontaners
02/05/2023 Fase admissió Llista definitiva admeso/es i exclosos/es PS 1 plaça Cap de colla d'electricistes/fontaners Llista definitiva admeso/es i exclosos/es PS 1 plaça Cap de colla d'electricistes/fontaners
02/05/2023 Resultats finals Resultats finals PS Cap de Colla d'electricistes i fontaners Resultats finals PS Cap de Colla d'electricistes i fontaners
01/02/2024 Resultats finals Esmena resultats finals PS Cap Colla d'electricistes i fontaners Esmena resultats finals PS Cap Colla d'electricistes i fontaners