Oferta pública

Arquitecte/a

Resolt
02/01/2023
Tipus de personal
Personal funcionari
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Llicenciat/da en arquitectura o de grau en arquitectura, i que aquesta titulació habiliti per al desenvolupament de les funcions d’arquitecte/a.
Informació addicional

Procés selectiu per proveir una plaça d'arquitecte/a, escala d'administració especial, sotsescala tècnica, del grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: arquitecte/a Planejament

Relació jurídica: personal funcionari de carrera

Grup de classificació: subgrup A1

Retribució bruta: salari base grup classificació A1; CD nivell 24; CE mensual: 945,67 €

Funcions:  les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de: 

 • Estar en possessió del títol de llicenciat/da en arquitectura o de grau en arquitectura, i que aquesta titulació habiliti per al desenvolupament de les funcions d’Arquitecte/a.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: Del 13 de desembre de 2022 al 2 de gener de 2023, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 

 

Amb la tramitació de la sol·licitud d’inscripció al procés selectiu no s’ha de portar la  la documentació acreditativa dels mèrits, què s’haurà de justificar més endavant, iniciada la fase de concurs.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15€


Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'Ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquí

 

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. 

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

24/01/2023 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones admeses. Així mateix, s'ha fet públic el dia, hora i lloc de les proves selectives, que es duran a terme.

 

17/02/2023 S'ha publicat els resultats de les proves 1 i 2.

 

Properament es farà públic el dia, hora i lloc de les proves 3 i 4.

 

20/02/2023 Les persones aspirants que hagin superat les proves selectives 1 i 2 resten convocades a la realització de les proves psicotècniques i entrevista competencial, que es duran a terme.

 

28/02/2023 S'ha publicat els resultats de les proves 3 i 4.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs

Les persones que hagin superat la fase d’oposició disposen de 10 dies hàbils a comptar d'aquesta publicació per aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals. Aquest termini finalitzarà el dia 14 de març de 2023.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L’experiència s’acredita amb l’informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d’instàncies. I, a més:

 • L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L’antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran basant-se en les dades que constin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L’experiència professional a l’empresa privada s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l’experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.
 • Per acreditar l’experiència com a empresaris/àries individuals i professionals cal aportar l’alta/baixa a la declaració censal/IAE per justificar si l’activitat és rellevant per a la convocatòria en curs, les declaracions trimestrals de l’IRPF, l’IVA, o bé la declaració anual dels esmentats impostos per justificar l’existència real d’activitat empresarial i la totalitat del seu volum econòmic.

 

16/03/2023 S'ha publicat els resultats finals del procés selectiu.

Lloc proves
Casa de Cultura
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
15/02/2023

Proves previstes inicialment: Proves 1 i 2 Hora: 09.00 h Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26

23/02/2023

Dia: 23 de febrer de 2023

Hora:  12.45 h

Lloc: Sala de reunions 1 (1a planta Ajuntament d'Olesa de Montserrat)

Adreça: Pl. Félix Figueras i Aragay s/n

 • Data de la prova: 15/02/2023
 • Descripció:

  Proves previstes inicialment: Proves 1 i 2 Hora: 09.00 h Lloc: Casa de Cultura
  Adreça: c. Salvador Casas, 26

 • Data de la prova: 23/02/2023
 • Descripció:

  Dia: 23 de febrer de 2023

  Hora:  12.45 h

  Lloc: Sala de reunions 1 (1a planta Ajuntament d'Olesa de Montserrat)

  Adreça: Pl. Félix Figueras i Aragay s/n

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
24/04/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'arquitecte/a Bases específiques i convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'arquitecte/a
24/04/2023 Convocatòria Llista provisional i definitiva d'admesos/es del procés selectiu d'arquitecte/a Llista provisional i definitiva d'admesos/es del procés selectiu d'arquitecte/a
24/04/2023 Convocatòria Resultats de les proves 1 i 2 del procés selectiu d'arquitecte/a Resultats de les proves 1 i 2 del procés selectiu d'arquitecte/a
24/04/2023 Convocatòria Resultats de les proves 3 i 4 del procés selectiu d'arquitecte/a Resultats de les proves 3 i 4 del procés selectiu d'arquitecte/a
24/04/2023 Convocatòria Formulari autovaloració mèrits del procés selectiu d'arquitecte/a Formulari autovaloració mèrits del procés selectiu d'arquitecte/a
24/04/2023 Convocatòria Resultats finals del procés selectiu d'arquitecte/a Resultats finals del procés selectiu d'arquitecte/a