Oferta pública

ADMINISTRATIU/VA (3 PLACES)

Resolt
01/08/2023
Tipus de personal
Personal funcionari de carrera
Grup de classificació/titulació
C1
Titulació requerida
Batxiller superior, formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior o un altre d'quivalent o superior
Informació addicional

Procés selectiu per proveir en propietat: TRES places d’ADMINISTRATIU/VA, escala d'administració general, sotsescala administrativa, del grup de classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball: 

Denominació:             Administratiu/va

Grup de classificació:  C1

Règim:                       Funcionari de carrera 

Retribució bruta:         Salari base C1; CD Nivell de destí: 18; CE anual: 3.453,66 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació mínima de batxiller superior, formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Acreditar competències en tecnologies de la informació i la comunicació: ACTIC mitjà o equivalent/superior.

 

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals.

 

Període de presentació d’instàncies: del 13 de juliol a l’1 d’agost de 2023 (ambdós inclosos)

 

Documentació a presentar:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable)
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt 
 • Certificat de nivell de suficiència (C1) de català
 • Document acreditatiu competències en tecnologies de la informació i la comunicació: ACTIC mitjà o equivalent/superior.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen

 

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. 

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signat), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

08/08/2023 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com la composició nominal del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives.

S'obre un termini de 10 dies hàbils per al·legacions i esmenes a la llista provisional.

 

30/08/2023 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses així com una modificació en la data de les proves selectives.

 

07/09/2023 S'ha publicat els resultats de les proves 1 i 2, així com el dia, hora i lloc de la prova específica per acreditar el requisit en competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

 

08/09/2023 Es fa públic el dia, l'hora i el lloc de la Prova 3. Entrevista competencial

Persones convocades:

HorariCognoms, nom
10:00CAMPMANY SOLE, JOAN
10:25CREGO MODREGO JORDI
10:50FUENTES LOPEZ, JESSICA
11:15GONZALEZ YAÑEZ LIDIA
11:40GUAL VENTOSO SONIA
12:05PEREZ COSTA, NOEL
12:30RODRIGUEZ ALVAREZ, IRENE
12:55RUIZ CABELLO, MELANIA
13:20VARGAS PARRA ESTEFANIA
13:45VEGAS SABIO ANA MARIA

 

15/09/2023 S'ha publicat els resultats de la Prova 3.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i específiques, fins el dia 29 de setembre de 2023.

 

Per acreditar els mèrits que es vulguin al·legar en la fase de concurs s'ha de remetre a la bústia de correu de recursos humans processosselectius@olesademontserrat.cat el formulari d'autovaloració de mèrits, que trobareu com a document adjunt i en el següent enllaç: 

A més, cal entrar per registre tots els documents acreditatius del mèrits inclosos a la relació. 

 

L'experiència es pot acreditar amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del
termini de presentació d'instàncies, i a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant
  certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional
  desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis
  prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a
  les dades que constin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant
  certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de
  temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o el/s contracte/s de treball

Les persones convocades a fer la prova d’ACTIC, prevista pel proper 21 de setembre de 2023, que no la superin, seran declarades no aptes i no seran valorades en la Fase de concurs.

 

21/09/2023 S'ha publicat els resultats de la prova de competències digitals.

 

10/10/2023 S'ha publicat els resultats de la Fase de concurs de mèrits i els resultats finals del procés selectiu.

 

14/11/2023 S'ha publicat una esmena dels resultats de mèrits i finals.

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
06/09/2023

Hora: 09:00 h     

Lloc: Casa de Cultura  (c. Salvador Casas, 26)

Proves: inicialment previstes 1, 2 i 3   

07/09/2023

Hora: 10:00 h

Lloc:  Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

Prova: nivell suficiència de català (C1)

13/09/2023

Hora: 10:00 h

Lloc:  Sala de reunions - 1a planta Ajuntament

Prova: 3 Entrevista competencial

21/09/2023

Hora: 10:00 h

Lloc:  Sala de reunions - 1a planta Ajuntament

Prova: competències en tecnologies de la informació i la comunicació

 • Data de la prova: 06/09/2023
 • Descripció:

  Hora: 09:00 h     

  Lloc: Casa de Cultura  (c. Salvador Casas, 26)

  Proves: inicialment previstes 1, 2 i 3   

 • Data de la prova: 07/09/2023
 • Descripció:

  Hora: 10:00 h

  Lloc:  Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

  Prova: nivell suficiència de català (C1)

 • Data de la prova: 13/09/2023
 • Descripció:

  Hora: 10:00 h

  Lloc:  Sala de reunions - 1a planta Ajuntament

  Prova: 3 Entrevista competencial

 • Data de la prova: 21/09/2023
 • Descripció:

  Hora: 10:00 h

  Lloc:  Sala de reunions - 1a planta Ajuntament

  Prova: competències en tecnologies de la informació i la comunicació

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
12/07/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per proveir 3 places d'Administratiu/va Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per proveir 3 places d'Administratiu/va
12/07/2023 Convocatòria Model de sol·licitud i declaració responsable Model de sol·licitud i declaració responsable
08/08/2023 Admissió candidatures Llista provisional d'admesos/es i excloses Llista provisional d'admesos/es i excloses
30/08/2023 Admissió candidatures Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es PS Administratius/ves
07/09/2023 Resultats parcials Fase oposició Resultats proves 1 i 2 Resultats proves 1 i 2
15/09/2023 Resultats parcials Fase oposició Resultats prova 3 Resultats prova 3
15/09/2023 Concurs de mèrits Autovaloració de mèrits (Full de càlcul) Autovaloració de mèrits (Full de càlcul)
21/09/2023 Fase admissió Resultats prova competències TIC Resultats prova competències TIC
10/10/2023 Resultats finals Resultats mèrits i finals Resultats mèrits i finals PS 3 places administratius/ves
14/11/2023 Resultats finals Esmena resultats mèrits i finals Esmena resultats mèrits i finals
 • Data de publicació: 07/09/2023
 • Fase: Resultats parcials Fase oposició
 • Descripció: Resultats proves 1 i 2
 • Document: Resultats proves 1 i 2
 • Data de publicació: 15/09/2023
 • Fase: Resultats parcials Fase oposició
 • Descripció: Resultats prova 3
 • Document: Resultats prova 3