Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ús residencial

Subvencions Next Generation per a la rehabilitació

Són ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges.

Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.

La convocatòria de subvencions publicada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya està oberta fins el 30 de novembre de 2023.

Totes les obres que se subvencionen van destinades a la rehabilitació del parc d’edificis d’habitatges existent. També s’admeten per a les obres iniciades a partir de l’1 de febrer de 2020.

Per a més informació: https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/fonseuropeus/habitatge/rehabilitacio/

O bé a l’Oficina Local d’Habitatge: habitatge@olesademontserrat.cat

Subvencions municipals a la rehabilitació

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha obert la tercera convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis, d’habitatges i d’equipaments d’ús residencial. Els ajuts econòmics es podran destinar a finançar actuacions de rehabilitació executades des de l’1 de gener de 2022 i fins el 31 d’octubre de 2023. Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de setembre. En total, l'Ajuntament d'Olesa destina a aquests ajuts una partida de 100.000 €.

En la sol·licitud es poden incloure les següents actuacions de rehabilitació:

 • La rehabilitació de façanes (amb millora energètica de l’envolupant) excepte tancaments practicables.
 • La rehabilitació de cobertes (amb millora energètica de l’envolupant).
 • Les obres de millora de les instal·lacions de sanejament, aigua i electricitat, per adaptació a normativa vigent. 
 • La substitució de tancaments practicables de les façanes.
 • La substitució de sistemes de climatització a combustibles no fòssils (calderes tipus biomassa o pellet, aerotèrmia...). Per a habitatges en edificis plurifamiliars amb afectació a elements comuns, caldrà que el consentiment de la comunitat estigui formalitzat. 
 • La instal·lació de plaques solars.
 • Les obres de millora de l’accessibilitat. 
 • La retirada de tot tipus d’amiant, amb certificat de tractament de residus. 
 • Les obres de sectorització i recorreguts d’evacuació en equipaments d’ús residencial.
 • Els honoraris tècnics per a la redacció d’informes de la ITE, i els honoraris dels diferents projectes o documentació tècnica imprescindibles per a la realització de les diferents accions previstes en aquests ajuts. 

No es consideren obres/actuacions protegibles les següents:

 • Les actuacions que representin el buidat estructural o l’enderroc de les façanes.
 • La rehabilitació integral d’habitatges o d’edificis d’ús residencial destinats a la venda 

Les sol·licituds es poden presentar fins el 29 de setembre per diferents vies:

 • Telemàticament (amb idCat mòbil o certificat digital) a través de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica del web municipal. Cal seleccionar el tràmit Instància Genèrica. 
 • Presencialment al Registre general de l’Ajuntament amb tota la documentació original, demanant cita prèvia al telèfon 93 778 00 50 o bé a través del portal de cita prèvia.

Les subvencions podràs ser de fins el 30% del cost de l’obra o projecte, en funció de les sol·licituds que es presentin i fins a exhaurir els 100.000 € de la partida. Hi ha, però, uns límits dels imports a subvencionar, en funció de les obres realitzades, que es poden consultar a les bases. 

Els dubtes i/o consultes es poden adreçar al correu electrònic habitatge@olesademontserrat.cat.

Podeu consultar les bases de la convocatòria de subvencions i descarregar els formularis i documentació requerida als documents adjunts.

Bases i convocatòria ajuts a la rehabilitació

Model 1-Sol·licitud ajuts a la rehabilitació

Model 2-Declaració responsable

Document alta o modificació dades creditors Ajuntament